top of page

Less luggage, more comfort


Less luggage, more comfort

For the last decade I spent a few years in multiple hotels, had hundreds of flights and visited multiple countries across four continents, which allowed me to perfect the way I travel. Nothing can spoil your journey the same way as losing your luggage and luckily enough this never happened to me, but I have always borne in mind.


(BG) През последното десетилетие прекарах няколко години в множество хотели, имах стотици полети и посетих доста страни на четири континента, което ми позволи да усъвършенствам начина си на пътуване. Нищо не може да развали пътуването Ви по същия начин като загубата на багаж и за щастие това никога не ми се е случвало, но винаги съм имал на ум.


Since my trips are mostly related to sports activities, I am always checking with the accommodation which I am planning to stay in, if the provide any gear. Considering this I pack my carry-on wisely, since this is the luggage that will arrive with me for sure, and whatever I can sacrifice I put in the checked bag or if I can avoid it, it's even better.


(BG) Тъй като пътуванията ми са свързани предимно със спортни дейности, винаги проверявам с квартирата, в която планирам да отседна, дали предоставят някаква екипировка. Имайки предвид това, опаковам ръчния си багаж разумно, тъй като това е багажът, който със сигурност ще пристигне с мен и каквото мога да пожертвам, слагам в регистрирания багаж или ако мога да го избегна, е още по-добре.


Carry-on


Time is our enemy, so travel with carry-on only, gives us the opportunity to check-in online, skip the line and save money. My preferred carry-on is "The Backpack" by Db and I am trying to keep it as light as possible. Once I reach my final destination, I unload my backpack and rearrange it, so it can fit to my daily needs during my vacation.


(BG) Времето е наш враг, така че пътуването само с ръчен багаж ни дава възможност да се регистрираме онлайн, да пропуснем опашката и да спестим пари. Моят избор за ръчен багаж е „The Backpack“ от Db и се опитвам да го държа възможно най-лек. След като стигна до крайната дестинация, разтоварвам раницата и я пренареждам, така че да отговаря на ежедневните ми нужди по време на ваканцията ми.


Clothes


Be realistic about the amount of clothes you take, usually you need a lot less than you think. I usually stick to the basic color ones blacks, whites and one blue piece. You can never go wrong with classic clothes and you can easily match them. Also, they can be easily replaced, no matter where you are. Example of what I usually pack:


(BG) Бъдете реалисти относно количеството дрехи, които взимате, обикновено имате нужда от много по-малко, отколкото си мислите. Обикновено се придържам към такива с основните цветове — черни, бели и нещо в синьо. Никога не можете да сбъркате с класическите дрехи и лесно можете да ги съчетаете. Освен това те могат лесно да бъдат подменени, независимо къде се намирате. Пример за това, което обикновено опаковам:

  • couple t-shirts (BG) две тениски

  • a long sleeve shirt (BG) риза с дълъг ръкав

  • one short pants (BG) едни къси панталони

  • 2 pairs of underwear (BG) 2 чифта бельо

  • 3 pairs of socks (BG) 3 чифта чорапи

  • rain jacket (BG) ветробран

  • swimwear (BG) бански


I usually travel with the clothes that are with more volume. My preferred travel clothing is a t-shirt, a zipped hoodie or a sweatshirt, a long pants or a jeans and my white sneakers of course. There are a couple accessories which I also bring with me a hat and a Shemagh scarf. With those clothes on me and the ones I already packed, I am able to mix match more than a dozen outfits.


(BG) Обикновено пътувам с дрехите, които са по-обемни. Предпочитаното ми облекло за пътуване е тениска, суичър с или без качулка, дълъг панталон или дънки и белите ми кецове, разбира се. Има няколко аксесоара, които също нося със себе си — шапка и шал Shemagh. С тези дрехи върху мен и тези, които вече съм опаковал, мога да комбинирам повече от дузина тоалета.


Cosmetics


I have tried many liquids travel sets which are well adapted for flying. In order to utilize them the best way possible, I bought a couple sets and I mix them to fit my needs. I have tested them up to the limits and survived with them more than 3 weeks abroad. I also have an additional zipped bag with few other essentials.


(BG) Пробвал съм много пътни комплекти за течности, които са добре пригодени за летене. За да ги оползотворя по възможно най-добрия начин, купих няколко комплекта и ги комбинирах, за да отговарят на нуждите ми. Тествах ги до краен предел и оцелях с тях повече от 3 седмици в чужбина. Имам и допълнителна козметична чанта с няколко други неща от първа необходимост.


Electronics


I capture all my adventures with an iPhone and a GoPro, which I am using with a few accessories. I never forget to bring an universal travel adaptor and a power bank. Also, if you are using an electric sonic toothbrush, they can survive approximately 21 days without recharging. Almost all the electronics I fit and organize in my travel case.


(BG) Заснемам всичките си приключения с iPhone и GoPro, които използвам с няколко аксесоара. Никога не пропускам да взема универсален адаптер за пътуване и преносимо зарядно. Освен това, ако използвате електрическа четка за зъби, те могат да оцелеят приблизително 21 дни без презареждане. Почти цялата електроника поставям и организирам в чантата ми за аксесоари.Comments


bottom of page