top of page

Multilingual Blog (2022)

I'm finally made it...or am I?


(BG) Най-накрая успях...или не съм?Astronaut in Blizzard

Website


After a year of maintaining the website in dual language I can finally share my thoughts about this. Before I begin, I did my homework of course and checked what was other people's experience. Many of them were saying that this is just a pain in the ass with less or zero benefits and now I am also convinced of that.


(BG) След година поддържане на уебсайта на два езика най-накрая мога да споделя мнението си за това. Преди да започна, разбира се, си написах домашното и проверих какъв е опитът на други хора. Много от тях казваха, че това е просто болка в задника с малко или нулеви ползи и сега аз също съм убеден в това.


I am hosting my website on a DIY platform where I maintain the desktop and the mobile version of it. This means that every time a change is made, after that the mobile version needs to be aligned, and the same exercise is required again for the second language. This was a very tedious task and I often need to start all over again to avoid cumulative layout shifts.


(BG) Хоствам уебсайта си на платформа „Направи си сам“, където поддържам десктоп и мобилната му версия. Това означава, че всеки път, когато се прави промяна, след това мобилната версия трябва да бъде подравнена в съответствие и същото упражнение се изисква отново за втория език. Това беше много досадна задача и често трябва да започна всичко отначало, за да избегна кумулативните смени на оформлението.


The biggest downside was that Google treats as a duplicate content the translated pages and did not index them. This meant that all the effort that I was putting to align everything it was just losing time, so I did the most logic thing and I simply quit.


(BG) Най-големият недостатък беше, че Google третира като дублирано съдържание преведените страници и не ги индексира. Това означаваше, че всичките усилия, които полагах, за да подредя всичко, бяха просто загуба на време, така че направих най-логичното нещо и просто се отказах.


Blogging


For me is very important to keep the meaning without sacrificing the catchy language. This automatically excluded the option to use auto-translation and I had to put a lot of effort in both languages. Publishing in dual languages had a serious impact to the blog, but after some time both versions started to cannibalize each other, again thanks to Google.


(BG) За мен е много важно да запазя смисъла, без да жертвам закачливия език. Това автоматично изключи опцията за използване на автоматичен превод и трябваше да положа много усилия и на двата езика. Публикуването на два езика оказа сериозно влияние върху блога, но след известно време и двете версии започнаха да се канибализират взаимно, отново благодарение на Google.


To keep the benefits of multilingual blogging, without the downsides led me to the only other option I had — to publish in the same post the original version and the translated one underneath it. Now I am recovering slowly, and I notice many more benefits this way!


(BG) За да запазя предимствата на многоезичното блогване, без недостатъците, ме накара да се спра на единствената друга опция, която имах — да публикувам в една и съща публикация оригиналната версия и преведената под нея. Сега се възстановявам бавно и забелязвам много повече ползи по този начин!Comments


bottom of page