top of page

The Best Assets

I am not going to present something new today, instead I am going to remind you of the evergreens — the timeless assets which you will never go wrong with.


(BG) Днес няма да представям нещо ново, вместо това ще Ви напомня за евъргрийните — вечните активи, с които никога няма да сгрешите.
Real Estates


Property is the best investment, both medium and long term! Your home usually holds between 25 and 40 percent of your personal wealth. Location, location, location — good properties are sold offline and the not so good ones it takes them 2 weeks to 3 months. Many of you are probably waiting prices to go down, but if you're looking to get one for yourself, I'd say every moment is right.


(BG) Имотът е най-добрата инвестиция, както в средносрочен, така и в дългосрочен план! Вашият дом обикновено е между 25 и 40 процента от Вашето състояние. Локация, локация и пак локация — добрите имоти се продават без обява, а не чак толкова добрите им отнема от 2 седмици до 3 месеца. Много от Вас вероятно чакат цените да паднат, но ако искате да сдобиете за себе си, ще кажа, че всеки момент е подходящ.


Surprisingly, but this is one of the easiest things to achieve in life. When you find that dream home, don't hesitate to borrow money from the bank and always ask for the longest period. From my practice this is the biggest showstopper for most people, but there is nothing to afraid of, as I said in "Manage Money Better" — Just let the inflation do its job!


(BG) Учудващо, но това е едно от най-лесните неща за постигане в живота. Когато намерите мечтания дом, не се колебайте да вземете пари от банката и винаги искайте най-дълъг период. От моята практика това е най-голямата пречка за повечето хора, но няма от какво да се страхувате, както казах в „Управлявайте парите по-добре“ — просто оставете инфлацията да си свърши работата!Gold


This is one of the best long-term assets to secure your money — if the government starts printing money like crazy, the price of gold goes up and your wealth increases. The average return of gold as an investment is approximately 10% on an annual basis. Even your jewelry counts, you can keep 5-10% of your overall assets value in gold.


(BG) Това е един от най-добрите дългосрочни активи за осигуряване на Вашите пари — ако правителството започне да печата пари като лудо, цената на златото се покачва и Вашето състояние се увеличава. Средната доходност на златото като инвестиция е приблизително 10% на годишна база. Дори бижутата Ви да са от значение, можете да държите 5-10% от общата стойност на активите си в злато.Cash


Let's be honest — cash is not going away or not, at least in this century. The Swiss franc (CHF) is considered as the safest currency in the world with 0-2% annual inflation and 20% Gold Standard. My recommendation is to keep no more than 1% in cash. A middle-class man can simply follow the plan that I have presented in the "Emergency fund" post.


(BG) Нека бъдем честни — парите няма да изчезнат или не, поне през този век. Швейцарският франк (CHF) се счита за най-сигурната валута в света с 0-2% годишна инфлация и 20% златен стандарт. Моята препоръка е да държите не повече от 1% в брой. Човек от средната класа може просто да следва плана, който съм представил в публикацията „Бели пари за черни дни“.Comments


bottom of page