top of page
Search

Mazda CX-30 Prime-Line 2.0L e-Skyactive G (2024)New MAZDA CX-30

It's unbelievable how far I reached the last decade. I begin 2024 with brand new whip, but what brought me here?


(BG) Не е за вярване докъде стигнах през последното десетилетие. Започвам 2024 г. с чисто ново возило, но какво ме доведе тук?


Buying a used vehicle hides a lot of risks, and this I learned it the hard way. Then I promised myself that if can't afford to buy myself a new car, I prefer not to have at all, and the promise was kept. For the last several years I drove rentals only, which gave me the opportunity to try out many different brands and models.


(BG) Купуването на употребявано превозно средство крие много рискове и това го научих по трудния начин. Тогава си обещах, че ако не мога да си купя нова кола, предпочитам да нямам изобщо и обещанието беше спазено. През последните няколко години карах само под наем, което ми даде възможност да изпробвам много различни марки и модели.


This perspective allowed me to figure out what exactly I want in one vehicle. The order was placed and nine months later, my "baby" is here, huh. Below, I've broken into 4 categories how I made my choice and hopefully might be helpful for some of you, as well.


(BG) Тази перспектива ми позволи да разбера какво точно искам в едно превозно средство. Поръчката беше направена и девет месеца по-късно моето "бебе" е тук, уф. По-долу съм разделил в 4 категории как направих своя избор и се надявам, че може да бъде полезно и за някои от Вас.


Performance


I like some things the old-fashioned way, and that's why I chose naturally aspirated gasoline engine with manual gearbox. Easy to maintain and pleasure to drive. As far as the dealer told me the car is also equipped with a mild-hybrid system featuring an electric motor that assists the engine, whatever that means :) It also have real exhaust pipes, the other manufacturers please take note!


(BG) Харесвам някои неща по старомодния начин и затова избрах атмосферен бензинов двигател с ръчна скоростна кутия. Лесен за поддръжка и удоволствие за шофиране. Доколкото търговецът ми каза, колата е оборудвана и с мека хибридна система, включваща електрически мотор, който подпомага двигателя, каквото и да означава това :) Освен това има истински изпускателни тръби, другите производители, моля, обърнете внимание!


Safety


Small cars are not safe! (BG) Малките коли не са безопасни!

Award winning "Top Safety Pick" for the last 5 years by The Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) and a 5-star overall safety rating from the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Based on the Mazda 3 platform, Mazda CX-30 falls in the so called compact crossover SUVs (C-SUV) which combines the best from both worlds. It is basically a taller hatchback with plastic wheel arches which should minimize most car damage caused by low speed bumps, in car parks and by off-road.


(BG) Носител на награда „Най-добър избор на безопасност“ за последните 5 години от Застрахователния институт за пътна безопасност (IIHS) и 5-звездна обща оценка за безопасност от Националната администрация за безопасност на движението по пътищата (NHTSA). Базирана на платформата Mazda 3, Mazda CX-30 попада в така наречените компактни кросоувър SUV (C-SUV), които съчетават най-доброто от двата свята. По същество това е по-висок хечбек с пластмасови арки на колелата, които трябва да сведат до минимум повечето щети по автомобила, причинени от неравности при ниска скорост, на паркинги и извън пътя.


The C-SUV fits perfect to my lifestyle — big enough for adventures in the nature and compact enough for the city. The color matters! According to the studies, white cars are the safest, and also white color is the longest lasting among all.


(BG) C-SUV пасва идеално на начина ми на живот — достатъчно голям за приключения сред природата и достатъчно компактен за града. Цветът има значение! Според проучванията белите коли са най-безопасни, а също така белият цвят е най-дълготраен сред всички.


Technology


Besides the obvious, CX-30 is very well stocked from base level with safety technologies. My favorite features are the Active Driving Display projects the critical driving information and keep your eyes focused on the road, and the radar cruise control which makes the journeys a pleasure. Buttons are back! Mazda was the first car company to return the physical buttons and to remove the touchscreen. The best industry move!


(BG) Освен очевидното, CX-30 е много добре зареден от базовото ниво с технологии за безопасност. Любимите ми функции са Active Driving Display, който проектира критичната информация за шофирането и държи очите ви фокусирани върху пътя, както и радарният круиз контрол, който превръща пътуванията в удоволствие. Бутоните се завръщат! Mazda беше първата автомобилна компания, която върна физическите бутони и премахна сензорния екран. Най-добрият ход в индустрията!Design


First impression is the Mazda's Kodo: “Soul of Motion” design philosophy, that creates a sense of motion, even at a standstill. Some people like it, some don't like, I personally love it. Red Dot Design Award winner for 2020 passenger car and candidate for Car of the Year. Exterior design inspired by the Japanese warrior. The front was intended to mimic the armor of a samurai and his sword.


(BG) Първото впечатление е Kodo на Mazda: „Душата на движението“ — философия на дизайна, която създава усещане за движение, дори в покой. Някои го харесват, други не, аз лично го обожавам. Носител на наградата Red Dot Design за лек автомобил за 2020 г. и кандидат за Автомобил на годината. Външен дизайн, вдъхновен от японския воин. Предната част е замислена да имитира бронята на самурай и неговия меч.


Mazda CX-30 Interior

"Less is more!" (BG) "По-малко е повече!"

Much of Japanese traditional culture is based on that concept. Inside, first thing you notice is the reduced visual noise and the human-centric approach. When you drive, you feel oneness with the car, as if it is an extension of your body. Just as a rider is connected to their horse, you feel naturally positioned and perfectly balanced.


(BG) Голяма част от японската традиционна култура се основава на тази концепция. Вътре първото нещо, което забелязвате, е намаленият визуален шум и фокусираният върху човека подход. Когато шофирате, чувствате единство с колата, сякаш тя е продължение на тялото ви. Точно както ездачът е свързан с коня си, Вие се чувствате естествено разположени и перфектно балансирани.


Those are my first impressions from the CX-30 and why I chose it. To give the perspective of what is to own this Mazda, I will keep posting about each milestone is reached with it.


(BG) Това са първите ми впечатления от CX-30 и защо я избрах. За да дам перспективата за това какво означава да притежаваш тази Mazda, ще продължа да публикувам за всеки важен етап, достигнат с нея.The dream of 90s kids!


(BG) Мечтата на децата от 90-те!Sony Home Theater

Which TV?


The amount of choices between sizes and brands is enormous. When it comes to the brand, it really depends on your budget and your personal choice, but when it comes to the size I will consider between the two best options — 40" and 55", based on the viewing distance and the content quality.


(BG) Изборът между размери и марки е огромен. Що се отнася до марката, това наистина зависи от Вашия бюджет и личния Ви избор, но когато става въпрос за размера, ще разгледам между двата най-добри варианта — 40" и 55", въз основа на разстоянието за гледане и качеството на съдържанието.


Even though the technology has been developed increasebly the majority of the available content is still HDR, and only 20% of it is in 4k. According the statistics and my personal experience the average viewing distance is approximately 3.35 meters or 11 feet. Also, something to bear in mind is that the 40" TVs have been designed for HDR resolution and 55" ones for 4k.


(BG) Въпреки че технологията се развива все повече, по-голямата част от наличното съдържание все още е HDR, а само 20% от него е на 4k. Според статистиката и моя личен опит средното разстояние за гледане е приблизително 3,35 метра или 11 фута. Също така нещо, което трябва да имате предвид е, че 40-инчовите телевизори са проектирани за HDR резолюция, а 55-инчовите за 4k.


These two factors simplify the choice of the right size to get the best for your buck. I have Sony 40" Full HD and I am very pleased with its quality, have zero issues with it. The only downside is the sound, for which I added Sony HT-SF150.


(BG) Тези два фактора опростяват избора на правилния размер, за да получите най-доброто за парите си. Имам Sony 40" Full HD и съм много доволен от качеството му, нямам проблеми с него. Единственият минус е звукът, за който добавих Sony HT-SF150.


Sound System


The audio of your home theater is 50 percent of the experience. Here the choice is simple — bigger is better! There are many varieties, but I personally prefer the elegant design of the soundbar systems, they meet my requirements to get a cleaner sound and together with the TV they bond very well.


(BG) Аудиото на Вашето домашно кино е 50 процента от изживяването. Тук изборът е прост — по-голямото е по-добро! Има много разновидности, но аз лично предпочитам елегантния дизайн на саундбар системите, те отговарят на изискванията ми за по-чист звук и заедно с телевизора се свързват много добре.


Sony BDP-S3700

Netflix and chill!

Media


The sales of Blu-ray and DVD have decreased last decade, but 90s kids don't cheat on them. Thanks to their enthusiasts aged between 25 and 39 they might come back to the top. Me falling in this age group confirm it with a small collection of my favorite movies which I like to play on once in a while. There is something special in playing physical movies, but I believe that they will continue co-exist together with the streaming platforms in the future.


(BG) Продажбите на Blu-ray и DVD са намалели през последното десетилетие, но децата от 90-те не им изневеряват. Благодарение на своите ентусиасти на възраст между 25 и 39 години те може да се върнат на върха. Аз, попадайки в тази възрастова група, го потвърждавам с малка колекция от любимите ми филми, които обичам да пускам от време на време. Има нещо специално в пускането на физически филми, но вярвам, че те ще продължат да съществуват заедно с платформите за стрийминг в бъдеще.Introducing the Lightroom preset collection, tuned and refined over 8 years by the world’s leading photographers.


(BG) Представям колекцията от предварително зададени настройки за Lightroom, настройвани и усъвършенствани в продължение на 8 години от водещи световни фотографи.Lr

A New Year, a new beginning and what's a better way to begin with than a new Lightroom presets. I had mentioned it a long ago, but you may already noticed the recognizable look of the images that I include in the blog posts! As it is said we make two first impressions — first with our look, and second with what we say.


(BG) Нова година, ново начало и какъв по-добър начин да започнете с нови настройки на Lightroom. Бях го споменал отдавна, но може би вече сте забелязали разпознаваемия вид на изображенията, които включвам в публикациите в блога! Както се казва — по дрехите посрещат, по ума изпращат.


What’s in the box? (OK, it’s not really a box)


The collection includes 5 of the best Lr presets and the beauty of it is in its simplicity — easy to use and consistent results. These presets work with the free Lightroom Mobile version as well as Lightroom Desktop.


(BG) Колекцията включва 5 от най-добрите Lr предварително зададени настройки и красотата й е в нейната простота — лесен за използване и постоянни резултати. Тези предварително зададени настройки работят с безплатната мобилна версия на Lightroom, както и с Lightroom настолната.


  • Easy editing (BG) Лесно редактиране

  • Digital download (BG) Дигитално изтегляне

  • No computer required for mobile installation (BG) Не е необходим компютър за мобилна инсталация


The Lr Preset Collection

The look, 5 ways


For some the presets make you less creative, but I’d like to challenge that. Creativity is the way you see the world and with the presets you can play with your world to see it in new ways. Use the curves to stretch yourself and find a new look and feel, or maybe even a completely new direction.


(BG) За някои предварително зададените настройки Ви правят по-малко креативни, но бих искал да предизвикам това. Творчеството е начинът, по който виждате света и с предварително зададените настройки можете да играете със своя свят, за да го видите по нови начини. Използвайте извивките, за да се разтегнете и да намерите нов облик и усещане, или може би дори напълно нова посока.


The base tonal curve for E01 has been 8 years of iteration and refinement in the making. It was crafted over 240 travel shoots and perfected it across more than half a million images. The presets work smoothly across pretty much any device you will shoot with. I think it’s perfect but, y’know, I’m biased.


(BG) Основната тонална крива за E01 е била 8 години повторения и усъвършенстване. Тя е създадена след 240 фотосесии и е усъвършенствана в повече от половин милион изображения. Предварителните настройки работят гладко на почти всяко устройство, с което ще снимате. Мисля, че е перфектно, но, знаете ли, аз съм пристрастен.


I use them in 99% of the time and make slight tweaks to adapt to the different situations I am in. That is what gives my images that recognizable look, even shooting in different lighting, with different cameras, GoPro and Phones.


(BG) Използвам ги в 99% от времето и правя леки настройки, за да се адаптирам към различните ситуации, в които се намирам. Това придава на изображенията ми този разпознаваем вид, дори когато снимам при различно осветление, с различни камери, GoPro и телефони.


Installation guide


It's simple to install and even easier to use. The Lr Preset Collection comes with a step-by-step PDF guide to walk you through the simple process for how to import and use the presets in Lightroom.


(BG) Лесени за инсталиране и още по-лесени за използване. The Lr Preset Collection се предлага с PDF ръководство стъпка по стъпка, което да Ви преведе през лесния процес за това как да импортирате и използвате предварително зададените настройки в Lightroom.bottom of page