top of page
Search

Introducing the Lightroom preset collection, tuned and refined over 8 years by the world’s leading photographers.


(BG) Представям колекцията от предварително зададени настройки за Lightroom, настройвани и усъвършенствани в продължение на 8 години от водещи световни фотографи.Lr

A New Year, a new beginning and what's a better way to begin with than a new Lightroom presets. I had mentioned it a long ago, but you may already noticed the recognizable look of the images that I include in the blog posts! As it is said we make two first impressions — first with our look, and second with what we say.


(BG) Нова година, ново начало и какъв по-добър начин да започнете с нови настройки на Lightroom. Бях го споменал отдавна, но може би вече сте забелязали разпознаваемия вид на изображенията, които включвам в публикациите в блога! Както се казва — по дрехите посрещат, по ума изпращат.


What’s in the box? (OK, it’s not really a box)


The collection includes 5 of the best Lr presets and the beauty of it is in its simplicity — easy to use and consistent results. These presets work with the free Lightroom Mobile version as well as Lightroom Desktop.


(BG) Колекцията включва 5 от най-добрите Lr предварително зададени настройки и красотата й е в нейната простота — лесен за използване и постоянни резултати. Тези предварително зададени настройки работят с безплатната мобилна версия на Lightroom, както и с Lightroom настолната.


  • Easy editing (BG) Лесно редактиране

  • Digital download (BG) Дигитално изтегляне

  • No computer required for mobile installation (BG) Не е необходим компютър за мобилна инсталация


The Lr Preset Collection

The look, 5 ways


For some the presets make you less creative, but I’d like to challenge that. Creativity is the way you see the world and with the presets you can play with your world to see it in new ways. Use the curves to stretch yourself and find a new look and feel, or maybe even a completely new direction.


(BG) За някои предварително зададените настройки Ви правят по-малко креативни, но бих искал да предизвикам това. Творчеството е начинът, по който виждате света и с предварително зададените настройки можете да играете със своя свят, за да го видите по нови начини. Използвайте извивките, за да се разтегнете и да намерите нов облик и усещане, или може би дори напълно нова посока.


The base tonal curve for E01 has been 8 years of iteration and refinement in the making. It was crafted over 240 travel shoots and perfected it across more than half a million images. The presets work smoothly across pretty much any device you will shoot with. I think it’s perfect but, y’know, I’m biased.


(BG) Основната тонална крива за E01 е била 8 години повторения и усъвършенстване. Тя е създадена след 240 фотосесии и е усъвършенствана в повече от половин милион изображения. Предварителните настройки работят гладко на почти всяко устройство, с което ще снимате. Мисля, че е перфектно, но, знаете ли, аз съм пристрастен.


I use them in 99% of the time and make slight tweaks to adapt to the different situations I am in. That is what gives my images that recognizable look, even shooting in different lighting, with different cameras, GoPro and Phones.


(BG) Използвам ги в 99% от времето и правя леки настройки, за да се адаптирам към различните ситуации, в които се намирам. Това придава на изображенията ми този разпознаваем вид, дори когато снимам при различно осветление, с различни камери, GoPro и телефони.


Installation guide


It's simple to install and even easier to use. The Lr Preset Collection comes with a step-by-step PDF guide to walk you through the simple process for how to import and use the presets in Lightroom.


(BG) Лесени за инсталиране и още по-лесени за използване. The Lr Preset Collection се предлага с PDF ръководство стъпка по стъпка, което да Ви преведе през лесния процес за това как да импортирате и използвате предварително зададените настройки в Lightroom.I'm finally made it...or am I?


(BG) Най-накрая успях...или не съм?Astronaut in Blizzard

Website


After a year of maintaining the website in dual language I can finally share my thoughts about this. Before I begin, I did my homework of course and checked what was other people's experience. Many of them were saying that this is just a pain in the ass with less or zero benefits and now I am also convinced of that.


(BG) След година поддържане на уебсайта на два езика най-накрая мога да споделя мнението си за това. Преди да започна, разбира се, си написах домашното и проверих какъв е опитът на други хора. Много от тях казваха, че това е просто болка в задника с малко или нулеви ползи и сега аз също съм убеден в това.


I am hosting my website on a DIY platform where I maintain the desktop and the mobile version of it. This means that every time a change is made, after that the mobile version needs to be aligned, and the same exercise is required again for the second language. This was a very tedious task and I often need to start all over again to avoid cumulative layout shifts.


(BG) Хоствам уебсайта си на платформа „Направи си сам“, където поддържам десктоп и мобилната му версия. Това означава, че всеки път, когато се прави промяна, след това мобилната версия трябва да бъде подравнена в съответствие и същото упражнение се изисква отново за втория език. Това беше много досадна задача и често трябва да започна всичко отначало, за да избегна кумулативните смени на оформлението.


The biggest downside was that Google treats as a duplicate content the translated pages and did not index them. This meant that all the effort that I was putting to align everything it was just losing time, so I did the most logic thing and I simply quit.


(BG) Най-големият недостатък беше, че Google третира като дублирано съдържание преведените страници и не ги индексира. Това означаваше, че всичките усилия, които полагах, за да подредя всичко, бяха просто загуба на време, така че направих най-логичното нещо и просто се отказах.


Blogging


For me is very important to keep the meaning without sacrificing the catchy language. This automatically excluded the option to use auto-translation and I had to put a lot of effort in both languages. Publishing in dual languages had a serious impact to the blog, but after some time both versions started to cannibalize each other, again thanks to Google.


(BG) За мен е много важно да запазя смисъла, без да жертвам закачливия език. Това автоматично изключи опцията за използване на автоматичен превод и трябваше да положа много усилия и на двата езика. Публикуването на два езика оказа сериозно влияние върху блога, но след известно време и двете версии започнаха да се канибализират взаимно, отново благодарение на Google.


To keep the benefits of multilingual blogging, without the downsides led me to the only other option I had — to publish in the same post the original version and the translated one underneath it. Now I am recovering slowly, and I notice many more benefits this way!


(BG) За да запазя предимствата на многоезичното блогване, без недостатъците, ме накара да се спра на единствената друга опция, която имах — да публикувам в една и съща публикация оригиналната версия и преведената под нея. Сега се възстановявам бавно и забелязвам много повече ползи по този начин!Travel through space and time — concept that has been always fascinating for me. A concept which exists in grammar and allow us to define our life events:


(BG) Пътуване през пространството и времето — концепция, която винаги е била очарователна за мен. Концепция, която съществува в граматиката и ни позволява да дефинираме нашите житейски събития:Honda NM4 Vultus


Past


Learn from it! This period of time is gone, no longer existing and cannot be changed. Live in harmony with yourself by accepting the past and don't try to come back to change it, this is the worst mistake you can do. Analyze what you did wrong and what you did well to prepare for what comes next.


(BG) Учете се от него! Този период от време е изчезнал, вече не съществува и не може да бъде променен. Живейте в хармония със себе си, като приемете миналото и не се опитвайте да се върнете, за да го промените, това е най-лошата грешка, която можете да направите. Анализирайте какво сте направили грешно и какво сте направили правилно, за да се подготвите за това, което следва.


Future


By definition — a period following the moment of speaking or writing. Often, we question ourselves what the future will be and most likely it's unknown. This is the beauty of life, because God always has a plan for us, usually different from ours and usually better than we think. Prepare for it!


(BG) По дефиниция — период след момента на говорене или писане. Често се питаме какво ще бъде бъдещето и най-вероятно то е неизвестно. Това е красотата на живота, защото Бог винаги има план за нас, обикновено различен от нашия и обикновено по-добър, отколкото си мислим. Подгответе се за това!


Present


Some people live in the past and some live awaiting the future, which only creates them anxiety. The present is now, this is our gift, our happiness. Live in it! Always remember where you come from and always know where are you going to. Enjoy the current moment before it became too late.


(BG) Някои хора живеят в миналото, а други живеят в очакване на бъдещето, което само им създава безпокойство. Настоящето е сега, това е нашият дар, нашето щастие. Живейте в него! Винаги помнете откъде идвате и винаги знайте накъде отивате. Насладете се на настоящия момент, преди да е станало твърде късно.bottom of page