Search

I'm finally made it...or am I?


(BG) Най-накрая успях...или не съм?Astronaut in Blizzard

Website


After a year of maintaining the website in dual language I can finally share my thoughts about this. Before I begin, I did my homework of course and checked what was other people's experience. Many of them were saying that this is just a pain in the ass with less or zero benefits and now I am also convinced of that.


(BG) След година поддържане на уебсайта на два езика най-накрая мога да споделя мнението си за това. Преди да започна, разбира се, си написах домашното и проверих какъв е опитът на други хора. Много от тях казваха, че това е просто болка в задника с малко или нулеви ползи и сега аз също съм убеден в това.


I am hosting my website on a DIY platform where I maintain the desktop and the mobile version of it. This means that every time a change is made, after that the mobile version needs to be aligned, and the same exercise is required again for the second language. This was a very tedious task and I often need to start all over again to avoid cumulative layout shifts.


(BG) Хоствам уебсайта си на платформа „Направи си сам“, където поддържам десктоп и мобилната му версия. Това означава, че всеки път, когато се прави промяна, след това мобилната версия трябва да бъде подравнена в съответствие и същото упражнение се изисква отново за втория език. Това беше много досадна задача и често трябва да започна всичко отначало, за да избегна кумулативните смени на оформлението.


The biggest downside was that Google treats as a duplicate content the translated pages and did not index them. This meant that all the effort that I was putting to align everything it was just losing time, so I did the most logic thing and I simply quit.


(BG) Най-големият недостатък беше, че Google третира като дублирано съдържание преведените страници и не ги индексира. Това означаваше, че всичките усилия, които полагах, за да подредя всичко, бяха просто загуба на време, така че направих най-логичното нещо и просто се отказах.


Blogging


For me is very important to keep the meaning without sacrificing the catchy language. This automatically excluded the option to use auto-translation and I had to put a lot of effort in both languages. Publishing in dual languages had a serious impact to the blog, but after some time both versions started to cannibalize each other, again thanks to Google.


(BG) За мен е много важно да запазя смисъла, без да жертвам закачливия език. Това автоматично изключи опцията за използване на автоматичен превод и трябваше да положа много усилия и на двата езика. Публикуването на два езика оказа сериозно влияние върху блога, но след известно време и двете версии започнаха да се канибализират взаимно, отново благодарение на Google.


To keep the benefits of multilingual blogging, without the downsides led me to the only other option I had — to publish in the same post the original version and the translated one underneath it. Now I am recovering slowly, and I notice many more benefits this way!


(BG) За да запазя предимствата на многоезичното блогване, без недостатъците, ме накара да се спра на единствената друга опция, която имах — да публикувам в една и съща публикация оригиналната версия и преведената под нея. Сега се възстановявам бавно и забелязвам много повече ползи по този начин!Travel through space and time — concept that has been always fascinating for me. A concept which exists in grammar and allow us to define our life events:


(BG) Пътуване през пространството и времето — концепция, която винаги е била очарователна за мен. Концепция, която съществува в граматиката и ни позволява да дефинираме нашите житейски събития:Honda NM4 Vultus


Past


Learn from it! This period of time is gone, no longer existing and cannot be changed. Live in harmony with yourself by accepting the past and don't try to come back to change it, this is the worst mistake you can do. Analyze what you did wrong and what you did well to prepare for what comes next.


(BG) Учете се от него! Този период от време е изчезнал, вече не съществува и не може да бъде променен. Живейте в хармония със себе си, като приемете миналото и не се опитвайте да се върнете, за да го промените, това е най-лошата грешка, която можете да направите. Анализирайте какво сте направили грешно и какво сте направили правилно, за да се подготвите за това, което следва.


Future


By definition — a period following the moment of speaking or writing. Often, we question ourselves what the future will be and most likely it's unknown. This is the beauty of life, because God always has a plan for us, usually different from ours and usually better than we think. Prepare for it!


(BG) По дефиниция — период след момента на говорене или писане. Често се питаме какво ще бъде бъдещето и най-вероятно то е неизвестно. Това е красотата на живота, защото Бог винаги има план за нас, обикновено различен от нашия и обикновено по-добър, отколкото си мислим. Подгответе се за това!


Present


Some people live in the past and some live awaiting the future, which only creates them anxiety. The present is now, this is our gift, our happiness. Live in it! Always remember where you come from and always know where are you going to. Enjoy the current moment before it became too late.


(BG) Някои хора живеят в миналото, а други живеят в очакване на бъдещето, което само им създава безпокойство. Настоящето е сега, това е нашият дар, нашето щастие. Живейте в него! Винаги помнете откъде идвате и винаги знайте накъде отивате. Насладете се на настоящия момент, преди да е станало твърде късно.The city, where past meets future! This week I was supposed to share this year journey to Valencia, Spain, but due to a new regulation that we were not aware our trip has been cancelled. Well, lesson learned, we move on and let's peek into some of my previous visits!


(BG) Градът, където миналото среща бъдещето! Тази седмица трябваше да споделя тазгодишното пътуване до Валенсия, Испания, но поради нова наредба, за която не знаехме, пътуването ни беше отменено. Е, научихме си урока, продължаваме напред и нека надникнем в някои от предишните ми посещения!Terraza L'Umbracle

To begin with, Valencia is home to so many Bulgarians and as well as for my aunty Rumy. I've seen this place so many times which makes me feel it as my second home. One of my first impressions were the architecture and urbanization of the city. In the old town also known as "El Carmen" you can see Valencia's legacy and at the same time in "The City of Arts and Sciences" you can see the future.


(BG) Да започнем с това, че Валенсия е дом на толкова много българи, както и на леля ми Руми. Виждал съм това място толкова много пъти, което ме кара да го чувствам като мой втори дом. Едно от първите ми впечатления бяха архитектурата и урбанизацията на града. В стария град, известен още като "Ел Кармен", можете да видите наследството на Валенсия и в същото време в "Градът на изкуствата и науките" можете да видите бъдещето.


What a Welcome!!


I still remember my first visit — we arrived late at night and right after we get refreshed, my aunty took us out to "Terraza L'Umbracle". This I considered as my best first impression, I wish such welcoming to everyone. Also, Spanish girls flirt a lot, so besides to the naughty looks you might receive the same amount of pinches — don't get me wrong here, I am not complaining!


(BG) Все още помня първото си посещение — пристигнахме късно през нощта и веднага след като се освежихме, леля ми ни заведе в „Terraza L'Umbracle“. Това смятам за най-доброто си първо впечатление, желая такова посрещане на всички. Освен това испанските момичета флиртуват много, така че освен палавите погледи може да получите и същото количество пощипване — не ме разбирайте погрешно, не се оплаквам!


Mya Club Valencia

Lost My Fins


Enormous — the beach of Valencia is the biggest I had ever seen so far. People over here are very open minded, and women are not ashamed to free the nipple — again, I am not complaining! I will highly recommend getting a massage while here, so if you spot a Chinese masseuse, don't miss the chance! You can also enjoy beach volleyball, swim, tanning, etc. The snorkeling experience — well, not the best, or if you are like me, you will lose your fins, don't ask haha... below is the one and only picture with those two bad boys:


(BG) Огромен — плажът на Валенсия е най-големият, който съм виждал досега. Хората тук са много свободомислещи и жените не се срамуват да покажат гръд - отново, не се оплаквам! Силно препоръчвам да си направите масаж, докато сте тук, така че ако забележите китайска масажистка, не пропускайте шанса! Можете също така да се насладите на плажен волейбол, плуване, тен и т.н. Гмуркането с шнорхел — добре, не е най-доброто, или ако сте като мен, ще загубите плавниците си, не питайте, хаха... по-долу е единствената снимка с тези две лоши момчета:


Freediver boys

The Oceanographic


The best dolphin show ever and not only! The Oceanographic in Valencia is the largest complex of its type in Europe, so be ready with one entire day for it. I have been to Moskvarium in Moscow, but this is simply on another level. I can highly recommend this place and I would say that every cent is worth it!


(BG) Най-доброто шоу с делфини досега и не само! Океанографският център във Валенсия е най-големият комплекс от този тип в Европа, така че бъдете готови с един цял ден за него. Бил съм в Москвариум в Москва, но това е просто на друго ниво. Горещо препоръчвам това място и бих казал, че всеки цент си заслужава!