Search

The water, it's a path.


(BG) Водата, това е пътека.Yeah, it's been a minute... this probably should have happened a while ago, fuck it I'm here now. For one reason or another I gained a lot of weight last year, mostly due to bad eating habits. All this was as just a side effect of what was happening to me lately. I felt like I am in a trap, but my mind is free. It was just a matter of time to escape from this condition.


(BG) Да, измина минута... това вероятно трябваше да се случи преди време, майната му, сега съм тук. По една или друга причина миналата година качих доста килограми, най-вече поради лоши хранителни навици. Всичко това беше просто страничен ефект от това, което ми се случваше напоследък. Имах чувството, че съм в капан, но умът ми е свободен. Беше просто въпрос на време да избягам от това състояние.


Back to the time when life began, right in front of our eyes is the path. The source of youth, the one that everyone dreams about it. The ocean, this is embedded into our DNA. Once only we turn back to the basics, we can gain back the granted us abilities from the Architect of the Universe.


(BG) Обратно към времето, когато животът е започнал, точно пред очите ни е пътят. Източникът на младостта, този, за който всеки мечтае. Океанът, това е вградено в нашето ДНК. Само след като се върнем към основите, можем да си върнем предоставените ни способности от Бог.


Hot Onsen and cold-water bath not only boosted my physical abilities but also gave me a new insight and understanding of the world around me. As you know the human body is made up of over 70% water, so by hydrate it enough is essential to maintain it. Fasting gave me some level of spiritual awareness, which granted me a new scale of sensory perception abilities.


(BG) Горещият извор и банята със студена вода не само засилиха физическите ми способности, но и ми дадоха нова представа и разбиране за света около мен. Както знаете, човешкото тяло е изградено от над 70% вода, така че хидратирането му е от съществено значение за поддържането му. Постенето ми даде известно ниво на духовно осъзнаване, което ми даде нова скала от способности за сетивно възприятие.


"You will... become!" (BG) „Ти ще... станеш!“

The benefits of this ritual are endless, and I will not even try counting them. Performing it will keep our physical body serving properly until our last breath and preparing our souls for what comes next.


(BG) Ползите от този ритуал са безкрайни и дори няма да се опитвам да ги преброя. Изпълнението му ще поддържа физическото ни тяло да служи правилно до последния ни дъх и ще подготви душите ни за това, което следва.Offline is the new luxury!


(BG) Офлайн е новият лукс!
"When you finally do something or go somewhere without posting a picture, then you made it!" (BG) „Когато най-накрая направиш нещо или отидеш някъде, без да публикуваш снимка, значи си успял!“

Where all disappeared?


At the end of the 90s an entire whole era ended marked by the tragedy of Lady Di ended. All the hype the media made about her life was devastating to her. She lost her privacy and with this she began losing control of her life. This became a major problem for the old money and royalty, and at the same time the audience interest the lives of the rich and famous continued to grow. (BG) В края на 90-те години приключи една цяла ера, белязана от трагедията на Лейди Ди. Целият шум, който медиите създадоха за живота й, беше разрушителен за самата нея. Тя загуби личното си пространство и с това започна да губи контрол и над живота си. Това се превърна в голям проблем за аристокрация и кралските особи, а в същото време интересът на публиката към живота на богатите и известните продължи да расте.


The "New Celebrities"...


The solution was simple, someone had to replace them, and so at the beginning of the millennium, we saw the first so-called "New Celebrities" people famous for being famous. This is 15 minutes of fame one day you wake up famous, and the next no one knows you and the so called "reality" TV shows produce hundreds of them every year. Temporary solution to a huge problem because they can't cope with the pressure under the spotlights for so long.


(BG) Решението беше просто, някой да трябваше да ги замени и така в началото на хилядолетието видяхме първите т. нар. „Нови знаменитости“ – хора, известни с това, че просто са известни. Това са 15 минути слава - един ден се събуждаш известен, а на другия никой не те познава и телевизионните "риалити" формати произвеждаха и произвеждат стотици от тях всяка година. Временно решение на огромен проблем, тъй като те не могат да се справят с напрежението под прожекторите толкова дълго.


The illusion!


With the development of the social network in the last decade, we see something even worse. The media have created jealous behavior over illusions.. some of you are envy of things, relationships and lifestyles that don't even exist! Nowadays, everyone can become famous, but this imaginary behind all the likes and comments are hundreds of dead souls.


(BG) С развитието на социалната мрежа през последното десетилетие виждаме нещо още по-лошо. Медиите създадоха ревниво поведение над илюзиите.. някои от вас завиждат за неща, взаимоотношения и начин на живот, които дори не съществуват! В днешно време всеки може да бъде известен, но това имагинерно — зад всички харесвания и коментари стоят стотици мъртви души.


What comes next?


"Well, I don't know". Meta's shares have decreased by 40% since the beginning of 2022, and that's a fact. All the violence, censorship and propaganda they spread is disgusting and repulsive. This had led many to choose real life over virtual reality. We may or may not see the end of social network, but hopefully more of us will choose the red pill over the blue one.


(BG) „Е, аз не зная“. Акциите на Мета намаляха с 40% от началото на 2022 г. и това е факт. Цялото насилие, цензура и пропаганда, които разпространяват, е отвратително и отблъскващо. Това накара мнозина да изберат реалния живот пред виртуалната реалност. Може би ще видим края на социалните мрежи или може би не, но да се надяваме, че повече от нас ще изберат червеното хапче пред синьото.Global pandemic, military conflicts.. Enough!


(BG) Глобална пандемия, военни конфликти.. Достатъчно!
That genocide against humankind is caused of the sick ambitions of the West. Let's name it, the source of all the evil that is currently happening is because of the United States. Western world is loosing the game against the Dragon, and they know that. If they not overtake China by the end of the decade, China will be unstoppable economically and militarily.


(BG) Този геноцид срещу човечеството е причинен от болните амбиции на Запада. Нека го наречем, източникът на цялото зло, което се случва в момента, е заради Съединените щати. Западният свят губи играта срещу Дракона и те знаят това. Ако не изпреварят Китай до края на десетилетието, Китай ще бъде неудържим икономически и военно.


COVID-19


Enormous scientific fraught and propaganda campaign, that cost and continue to cost massive violations of human rights and freedom. The puppeteers were actively advocating vaccination as an only way to end the pandemic. This was a lie, there are efficient and not expensive medical treatment protocols from the start of the pandemic. Now thousands of doctors around the world attesting this, but the puppeteers are ignoring it all along. A business model that was just the beginning of what comes next.


(BG) Огромна научна и пропагандна кампания, която струва и продължава да струва масови нарушения на правата и свободата на човека. Кукловодите активно се застъпваха за ваксинацията като единствен начин за прекратяване на пандемията. Това беше лъжа, има ефективни и не скъпи протоколи за лечение от началото на пандемията. Сега хиляди лекари по света потвърждават това, но кукловодите го игнорират през цялото време. Бизнес модел, който беше само началото на това, което следва.


World War III


First of all, this is not a conflict between Russia and Ukraine, this is a conflict between Russia and US. Uncle Sam putted the Bear in a situation where no matter what they decide to be wrong. If what currently happened, it hasn't happened, the Russian regime would have been replaced. This will allow the US to use Russia to pressured China and surround her which in fact is the most distant target. With the current conflict, a set of tasks has been accomplished, and now everyone is convinced that Russia is the aggressor.


(BG) Първо, това не е конфликт между Русия и Украйна, това е конфликт между Русия и САЩ. Чичо Сам постави Мечката в ситуация, в която без значение какво решат да сгрешат. Ако това, което се случи в момента, не се случи, руският режим щеше да бъде сменен. Това ще позволи на САЩ да използват Русия, за да притиснат Китай и да я обградят, което всъщност е по-далечната цел. Със сегашния конфликт беше изпълнен комплекс от задачи и сега всички са убедени, че Русия е агресорът.


The disturbing fact, in the Western world is that their leaders think that they are untouchable and they allow themselves to "punish" countries like Yugoslavia, Afghanistan and etc. since they knew that they could not fight back. For the first time they face a pair which is an equal opponent in the eyes of China and Russia. The bet is very high and the situation is ominous.


(BG) Тревожният факт в западния свят е, че лидерите им смятат, че са недосегаеми и си позволяват да „наказват” държави като Югославия, Афганистан и т.н., тъй като знаеха, че не могат да отвърнат. За първи път те се изправят срещу двойка, която е равностоен противник в очите на Китай и Русия. Залогът е много висок и ситуацията е зловеща.


Where are we?


Bulgarian society is Russophile and this is a serious problem for Bulgarian elites, who have always been pro-Western. There are cultural, historical and many more reasons behind this. Unfortunately, it's not same with a significant part of the youth, this is a generation that is completely unaware of the specifics and the depth of the problem, and this was well demonstrated with the case with Makedonia. We are not having a place in this conflict and Bulgaria must state this despite its commitments!


(BG) Българското общество е русофилско и това е сериозен проблем за българските елити, които винаги са били прозападни. За това има културни, исторически и много други причини. За съжаление не е така със значителна част от младежта, това е поколение, което напълно не е наясно със спецификата и дълбочината на проблема и това беше добре демонстрирано със случая с Македония. Ние нямаме място в този конфликт и България трябва да заяви това въпреки ангажиментите си!


Happy 3rd of March!


(BG) Честит Трети март!