top of page

Physical and Mental Balance

It begins inside out. (BG) Започва отвътре навън.Physical and Mental Balance

Physically and mentally health requires a lot of dedication before becoming just a lifestyle. First things first, people should be mentally prepared to give up on certain things.


(BG) Физическото и психическото здраве изисква много отдаденост, преди да се превърне в просто начин на живот. Първо, хората трябва да бъдат психически подготвени да се откажат от определени неща.


"If you can control what you eat and drink, you can control everything else." (BG) „Ако можете да контролирате какво ядете и пиете, можете да контролирате всичко останало.“

Fasting


The Holly Bible recommends a total of 180–200 days of fasting per year. Need of regular detox is very important for our mental and physical health. In addition to the Orthodox Christians fasting guidelines in my life I also apply:


(BG) Светата Библия препоръчва общо 180–200 дни постене годишно. Нуждата от редовна детоксикация е много важна за нашето психическо и физическо здраве. В допълнение към насоките за пост на православните християни в живота си прилагам още:

  • Intermittent fast daily (BG) Ежедневен интермитентен фастинг

  • 24-36 hour fast a week (BG) 24-36 часа фаст на седмица


Rehab & Healthy diet


ACL injury changed me forever and lead me to the best so far workout and meal plan. It took me a lot of time and energy to blend what works out the best together. Nowadays, I am trying to eat more local and seasonal foods. This is the next level if you want to get the best out of what nature gift us. (BG) Скъсана предна кръстна връзка ме промени завинаги и ме доведе до най-добрия досега план за тренировки и хранене. Отне ми много време и енергия, за да съчетая това, което работи най-добре заедно. В днешно време се опитвам да ям повече местни и сезонни храни. Това е следващото ниво, ако искате да извлечете най-доброто от това, което природата ни е дала.


Quality sleep


Last, but the most important, according to me is the bed. When it comes to mattress, I do not make compromises, this doesn't mean you should spend thousands on it, for a little less than a grand you can buy very decent memory foam one. In the end those 7-9 hours you spend in it, you are getting prepared for the others in which you are active. Try to go to bed before 10:51pm, since this is the time when our brain releases a hormone which helps us to fall asleep.


(BG) Последно, но най-важно според мен е леглото. Когато става въпрос за матрак, не правя компромиси, това не означава, че трябва да харчите хиляди за него, за малко по-малко от хилядарка можете да си купите много приличен такъв от мемори пяна. В крайна сметка тези 7-9 часа, които прекарвате в него, се подготвяте за останалите, в които сте активни. Опитайте се да си легнете преди 22:51, тъй като това е времето, когато мозъкът ни освобождава хормон, който ни помага да заспим.


What comes next will be marvelous!


(BG) Това, което следва, ще бъде прекрасно!Commentaires


bottom of page