top of page

Sober Life

98% of the population have at least one of following vices.


(BG) 98% от населението има поне един от следните пороци.Sober life - Smoke, alcohol and sex

"You either control your mind or it controls you!" (BG) „Вие или контролирате съзнанието си, или то контролира Вас!“

Smoke


You may not know it, but cigarettes break the will. Smoking increases the lack the resistance forces and ability to concentrate, which leads to undermining the foundations of man's ability to develop his imagination. I am seeing many young boys and girls start smoking. They learn this by seeing their parents and older siblings doing it.


(BG) Може да не го знаете, но цигарите сломяват волята. Тютюнопушенето намалява съпротивителните сили и способността за концентрация, което води до подкопаване на основите на способността на човека да развива въображението си. Виждам, че много млади момчета и момичета започват да пушат. Те научават това, като виждат родителите си и по-големите си братя и сестри да го правят.


Alcohol


When a young person joins the club "Two packs a day", it is not a problem for that person to become addicted to alcohol. I am not saying it's particularly bad, I myself allow a glass of wine on occasions, but here I am talking about that heavy addiction, in which it is very easy for a man to fall into this trap where both vices depends on each other.


(BG) Когато един млад човек се присъедини към клуба „Две кутии дневно“, не е проблем за този човек да се пристрасти и към алкохола. Не казвам че това е особено лошо, аз самият позволявам чаша вино понякога, но тук говоря за тази тежката зависимост, в която е много лесно човек да попадне в този капан, където двата порока зависят един от друг.


Sex


For someone who has already fallen into this spiral, it is not difficult for him to develop excessive dependence on sex, as well as various other habits that disrupt independent thinking and human actions. In intimate sexual relationship you expose yourself naked and vulnerable in front of your partner, which connects you for the next 7 years. Ask yourself, do you really want this?


(BG) За някой, който вече е попаднал в тази спирала, не му е трудно да развие прекомерна зависимост към секса, както и към най-различни други навици, които нарушават самостоятелното мислене и действията на човека. В интимните сексуални отношения се излагате голи и уязвими пред партньора си, което Ви свързва за следващите 7 години. Запитайте се, наистина ли искате това?Comments


bottom of page