top of page

There are no chance encounters

3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944...There are no chance encounters

"Why we meet certain people? Why they come and go? What is their purpose?" (BG) „Защо се срещаме с определени хора? Защо идват и си отиват? Каква е целта им?“

We ask ourselves these questions at some point and the truth is that their answer is incredibly simple! Every person that enters in our life matters and they have a certain role in it. Whatever their role is, we need to accept it and do not try to change it. Based on their roles, we can summarize them in three categories to give us a lesson, for punishment and as a reward.


(BG) Всеки си е задавал тези въпроси в даден момент и истината е, че отговорът им е невероятно прост! Всички хора, който влизат в живота ни, имат значение и определена роля в него. Каквато и да е тяхната роля, ние трябва да я приемем и да не се опитваме да я променим. Въз основа на техните роли всеки човек е изпитание, наказание или подарък!


The lesson


Often in life we are facing difficulties that we must overcome. These obstacles we encounter along the way are making us stronger and confident. It's the same with people that we meet in life, they enter into it to help us develop certain qualities and self-improve. The ones that we've parted already with have accomplished their mission and we should not get back to them.


(BG) Често в живота се сблъскваме с трудности, които трябва да преодолеем. Тези препятствия, срещу които се изправяме по пътя си, ни правят по-силни и по-уверени. Същото е и с хората, които срещаме! Те влизат в живота ни, за да ни помогнат да развием определени качества и да се самоусъвършенстваме. Тези, с които вече сме се разделили, са изпълнили своята мисия и не бива да се връщаме към тях.


The punishment


However, when we are rejected and humiliated, we do not understand the role of the ones that came to give us a lesson. They wreak havoc in our life and we define them as a curse. Then suffering begins and we start to hurt others, and the roles gradually change. Because we have not properly understood the lessons of destiny, the next people we meet will be our punishment.


(BG) Въпреки това, често когато сме отхвърлени и унижени, ние не разбираме ролята на тези, които са дошли да ни дадат урок. Те всяват хаос в живота ни и ние ги определяме като проклятие. Тогава започва страданието и ние започваме да нараняваме другите и ролите постепенно се сменят. Тъй като не сме разбрали правилно уроците на съдбата, следващите хора, които срещнем, ще бъдат нашето наказание.


The reward


Once we learned the lessons and the theater is over, we will meet the ones that destiny gives us as a reward. We will immediately recognize them and feel the connection with them. Then we will realize that no matter what did we paid with, the reward is important. Our souls and bodies will become as one, and we will feel love, the pure one that will make us immortal.


(BG) След като научим уроците и театърът свърши, ще се срещнем с тези, които съдбата ни е отредила като награда. Веднага ще ги разпознаем и ще усетим връзката с тях. Тогава разбираме, че независимо с какво сме платили, наградата е важна. Нашите души и тела ще се слеят в едно и ще почувстваме любовта, в най-чистата и форма, която ще ни направи безсмъртни.Comments


bottom of page