top of page

Green Planet

30 days, 227 site sessions, 286 post views, 109 unique visitors from 7 countries and 3 continents


(BG) 30 дни, 227 сесии на сайта, 286 прегледи на публикациите, 109 уникални посетители от 7 държави и 3 континента


Green planet charity

What goes around comes around!


I started up this blog mostly because it was a dream of mine. I didn't come from money, so I will hustle and do anything, and everything to get by. I have this overload of confidence and surety of myself. It's if all ego and filters just dissipated, and I could just be me. Same time this is all happening, this blog is becoming a thing and I know that would be my key to evolve. I started to get people writing me messages, saying stuff like how I inspired them. I just couldn't put together that me being me was making other people happy!


(BG) Започнах този блог най-вече защото това беше моя мечта. Не изхождам от печалба, така че ще блъскам и ще правя всичко, за да се справя. Имам това самочувствие и сигурност! Това е, ако цялото его и филтрите просто се разсеят, аз мога да бъда себе си. В същото време всичко това се случва, този блог се превръща в нещо и знам, че това ще бъде моят ключ към еволюцията. Започнах да карам хората да ми пишат съобщения, да казват неща като например как съм ги вдъхновил. Просто не можех да кажа, че това, че съм себе си, правеше другите хора щастливи!


I would like to share my thoughts and my experience with all of you that are open minded. I've been inspired the same way back in time and now the opportunity to be an inspiration for someone really brings joy into my life! I will run this blog as long as possible and it will be always free of charge for everyone.


(BG) Бих искал да споделя моите мисли и моя опит с всички Вас, които са отворени. Бях вдъхновен по същия начин назад във времето и сега възможността да бъда вдъхновение за някого наистина носи радост в живота ми! Ще водя този блог възможно най-дълго и той винаги ще бъде безплатен за всички.


Plant a Tree


Skiing, snorkeling, mountain biking you name it all my favorite activities are related to the nature and I would like to protect the places and lifestyles I love from climate change. I really want to do something about it and I want to do it personally. I would like to leave this planet a little bit better than I found it or at least the same way. I will search a places where trees need to be planted and everyone will be welcomed to join. This way we can build a better place for us and for our future generations.


(BG) Ски, гмуркане, колоездене — всичките ми любими дейности са свързани с природата и бих искал да защитя местата и начина на живот, който обичам, от изменението на климата. Наистина искам да направя нещо по въпроса и искам да го направя лично. Бих искал да оставя тази планета малко по-добра, отколкото я заварих или поне по същия начин. Ще потърся места, където трябва да се засадят дървета и всички ще бъдат добре дошли да се присъединят. По този начин можем да изградим по-добро място за нас и за нашите бъдещи поколения.


"Everyone should plant at least one tree in their life!" (BG) „Всеки трябва да засади поне едно дърво в живота си!“

I remember this phrase from my grandfather since I was a kid and now I really do understand it. For those of you who want to join me and to leave the mother Earth a little greener, I am starting a campaign "Green planet" which purpose is to plant as many trees as possible.


(BG) Помня тази фраза от дядо ми от дете и сега наистина я разбирам. За тези от Вас, които искат да се присъединят към мен и да оставят майката Земя малко по-зелена, започвам кампания „Зелена планета“, чиято цел е да засадя възможно най-много дървета!Comments


bottom of page