top of page

Bulgaria's Fastest Website

Version 2.2


(BG) Версия 2.2Bulgaria's Fastest Website

Started a little more than a year ago and feels like it was yesterday. Owning the platform in which you're sharing and when Web 3.0 is behind the corner, I believe that is a must. It was quite challenging, and it took me some time before I come out with the right concept for me. In the following I will share my experience so far.


(BG) Започна преди малко повече от година и ми се струва, че беше вчера. Притежаването на платформата, в която споделяте, когато Web 3.0 е зад ъгъла, вярвам, че това е задължително. Беше доста предизвикателно и ми отне известно време, преди да изляза с правилната концепция за мен. По-нататък ще споделя опита си до момента.


"If you want to be the best, you have to do things that other people aren't willing to do." (BG) „Ако искаш да бъдеш най-добрият, трябва да правиш неща, които другите хора не желаят да правят.“

Domain


It all starts with the domain name and if you're serious about it, you must get yourself a proper .com one which is still the best option. This is the first thing that you will present to your visitors and according to my research the ideal length is 8 characters. Most short names have been taken already, but there are still some available.


(BG) Всичко започва с името на домейна и ако сте сериозни относно това, трябва да си вземете подходящ .com такъв, който все още е най-добрият вариант. Това е първото нещо, което ще представите на посетителите си и според моето проучване идеалната дължина е 8 знака. Повечето кратки имена вече са заети, но все още има някои налични.


Google PageSpeed Insights lab

Speed, speed, speed


Alright, you got that perfect name, but here is the tricky one. In today's fast-paced world, there are no excuses, and if you are slow, you lose. This is where most websites fail and if you want to have the lowest bounce rate your page speed should be 1-2 second. I am proud to announce that on Google PageSpeed Insights lab I scored 85 (mobile) and 99 (desktop) which ranks me among the fastest in Bulgaria.


(BG) Добре, имате това перфектно име, но ето го и сложното. В днешния забързан свят няма извинения и ако си бавен, губиш. Това е мястото, където повечето уебсайтове се провалят и ако искате да имате най-ниската степен на отпадане, скоростта на Вашата страница трябва да бъде 1-2 секунди. Горд съм да съобщя, че в Google PageSpeed Insights lab отбелязах 85 (мобилни устройства) и 99 (настолен компютър), което ме нарежда сред най-бързите в България.


Design


The thing I am constantly perfecting and even went an extra mile by integrating Golden Ratio in it. The design is very important, because this is the first thing that people interact with. For me, all separate details must blend into one and create a natural feeling. Cumulative Layout Shift (CLS) is unacceptable, so test often after new releases.


(BG) Нещото, което постоянно усъвършенствам и дори минах още една крачка напред, като интегрирах златното сечение в него. Дизайнът е много важен, защото това е първото нещо, с което хората взаимодействат. За мен всички отделни детайли трябва да се сливат в едно и да създават естествено усещане. Кумулативното изместване на оформлението (CLS) е неприемливо, така че тествайте често след нови версии.


Content


The unique and the quality content has been always highly valued by everyone. On my blog, I rely on personal experience, and I only bring up topics that already passed through my life. On one hand, this allows me to be more objective, on the other hand, I still have the power of the privacy. The ideal frequency of new blog post for me is on a weekly basis.


(BG) Уникалното и качествено съдържание винаги е било високо ценено от всички. В блога си разчитам на личен опит и повдигам само теми, които вече са минали през живота ми. От една страна, това ми позволява да бъда по-обективен, от друга страна, все още имам силата на поверителността. Идеалната честота на нови публикации в блога за мен е на седмична база.


SEO


The days when people build everything around Google SEO and get their website high ranked overnight are over. Nowadays, Googlebot takes approximately up to four weeks to index new sites and it takes 4-6 months before you get some organic traffic to it.


(BG) Дните, в които хората изграждат всичко около Google SEO и издигат уебсайта си на високо ниво за една нощ, отминаха. В днешно време Googlebot отнема приблизително до четири седмици, за да индексира нови сайтове и отнема 4-6 месеца, преди да получите органичен трафик към него.


About this Update


30+ Dual-language Posts

Overall UX Updates

Updated Privacy Policy

Increased Performance:

85 out of 100 (Mobile)

99 out of 100 (Desktop)

Posts AdSense Integration (Mobile)

New Contact Form


(BG) 30+ Двуезични Публикации

Цялостни актуализации на потребителското изживяване

Актуализирана Политика за поверителност

Повишена Производителност:

85 от 100 (мобилни устройства)

99 от 100 (настолен компютър)

Интеграция на AdSense в публикациите (мобилни устройства)

Нов формуляр за контакт1 comentario


Invitado
24 jul 2022


Me gusta
bottom of page