top of page

Karlsson on the Roof

An amazing story from Astrid Lindgren's children's book, but today I am going to share my story why I chose last floor as my home.


(BG) Удивителна история от детската книга на Астрид Линдгрен, но днес ще споделя моята история защо избрах последния етаж за свой дом.
From undesirable and ugly, initially used by the servants, last floors were not always what are they now. The paradigm has shift in 1920s with the need for cleanliness and to experience the world in a different form lead to a complete reversal in the vertical hierarchy.


(BG) От нежелани и грозни, първоначално използвани от прислугата, последните етажи не винаги са били това, което са сега. Парадигмата се измества през 20-те години на миналия век с необходимостта от чистота и усещане на света под различна форма води до пълно обръщане във вертикалната йерархия.


View


Perhaps the most distinctive aspect of purchasing last floor condo is the view it offers. Even in a densely populated metropolitan area, you have the best chance of an unobstructed one. Most of them have floor-to-ceiling windows which provide tons of natural light. This is very important for mental and physical detachment from the mundane noise, and therefore a beautiful change of perspective.


(BG) Може би най-отличителният аспект на покупката на апартамент на последния етаж е гледката, която предлага. Дори в гъсто населен градски район имате най-добрия шанс за безпрепятствена такава. Повечето от тях имат прозорци от пода до тавана, които осигуряват много естествена светлина. Това е много важно за психическото и физическото откъсване от досадния шум и следователно за красива промяна на гледната точка.


Indoor and Outdoor Space


The indoor and outdoor experience feels like you are not in a condo, it's more like one story house with a small backyard. Mentioning "backyard", usually they are with oversized terrace and the amount of ideas to utilize this space is basically endless — mine is to turn it into a garden with couple sun chairs. The indoor spaces with certain permissions also allow a bit of creativity — merging rooms to enlarge the space for example.


(BG) Изживяването на закрито и на открито се усеща сякаш не сте в апартамент, а по-скоро като едноетажна къща с малък заден двор. Споменавайки „заден двор“, обикновено те са с голяма тераса и количеството идеи за оползотворяване на това пространство е безкрайно — моята е да го превърна в градина с няколко шезлонга. Вътрешните пространства с определени разрешения също позволяват малко креативност — например обединяване на стаи, за да се увеличи пространството.


Privacy


Since the last floor has less neighbors, the visitors will be fewer compared to the lower floors. This plus the limited amount of people that can sneak peek from the nearby buildings and restricted look of curious passersby from the street will give some peace of mind.


(BG) Тъй като последният етаж има по-малко съседи, посетителите ще бъдат по-малко в сравнение с долните етажи. Това плюс ограниченото количество хора, които могат да надникнат от близките сгради и ограничения поглед на любопитни минувачи от улицата, ще даде известно спокойствие.Comentários


bottom of page