top of page

La Voiture Blanche

Mazda CX-30 Prime-Line 2.0L e-Skyactive G (2024)New MAZDA CX-30

It's unbelievable how far I reached the last decade. I begin 2024 with brand new whip, but what brought me here?


(BG) Не е за вярване докъде стигнах през последното десетилетие. Започвам 2024 г. с чисто ново возило, но какво ме доведе тук?


Buying a used vehicle hides a lot of risks, and this I learned it the hard way. Then I promised myself that if can't afford to buy myself a new car, I prefer not to have at all, and the promise was kept. For the last several years I drove rentals only, which gave me the opportunity to try out many different brands and models.


(BG) Купуването на употребявано превозно средство крие много рискове и това го научих по трудния начин. Тогава си обещах, че ако не мога да си купя нова кола, предпочитам да нямам изобщо и обещанието беше спазено. През последните няколко години карах само под наем, което ми даде възможност да изпробвам много различни марки и модели.


This perspective allowed me to figure out what exactly I want in one vehicle. The order was placed and nine months later, my "baby" is here, huh. Below, I've broken into 4 categories how I made my choice and hopefully might be helpful for some of you, as well.


(BG) Тази перспектива ми позволи да разбера какво точно искам в едно превозно средство. Поръчката беше направена и девет месеца по-късно моето "бебе" е тук, уф. По-долу съм разделил в 4 категории как направих своя избор и се надявам, че може да бъде полезно и за някои от Вас.


Performance


I like some things the old-fashioned way, and that's why I chose naturally aspirated gasoline engine with manual gearbox. Easy to maintain and pleasure to drive. As far as the dealer told me the car is also equipped with a mild-hybrid system featuring an electric motor that assists the engine, whatever that means :) It also have real exhaust pipes, the other manufacturers please take note!


(BG) Харесвам някои неща по старомодния начин и затова избрах атмосферен бензинов двигател с ръчна скоростна кутия. Лесен за поддръжка и удоволствие за шофиране. Доколкото търговецът ми каза, колата е оборудвана и с мека хибридна система, включваща електрически мотор, който подпомага двигателя, каквото и да означава това :) Освен това има истински изпускателни тръби, другите производители, моля, обърнете внимание!


Safety


Small cars are not safe! (BG) Малките коли не са безопасни!

Award winning "Top Safety Pick" for the last 5 years by The Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) and a 5-star overall safety rating from the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Based on the Mazda 3 platform, Mazda CX-30 falls in the so called compact crossover SUVs (C-SUV) which combines the best from both worlds. It is basically a taller hatchback with plastic wheel arches which should minimize most car damage caused by low speed bumps, in car parks and by off-road.


(BG) Носител на награда „Най-добър избор на безопасност“ за последните 5 години от Застрахователния институт за пътна безопасност (IIHS) и 5-звездна обща оценка за безопасност от Националната администрация за безопасност на движението по пътищата (NHTSA). Базирана на платформата Mazda 3, Mazda CX-30 попада в така наречените компактни кросоувър SUV (C-SUV), които съчетават най-доброто от двата свята. По същество това е по-висок хечбек с пластмасови арки на колелата, които трябва да сведат до минимум повечето щети по автомобила, причинени от неравности при ниска скорост, на паркинги и извън пътя.


The C-SUV fits perfect to my lifestyle — big enough for adventures in the nature and compact enough for the city. The color matters! According to the studies, white cars are the safest, and also white color is the longest lasting among all.


(BG) C-SUV пасва идеално на начина ми на живот — достатъчно голям за приключения сред природата и достатъчно компактен за града. Цветът има значение! Според проучванията белите коли са най-безопасни, а също така белият цвят е най-дълготраен сред всички.


Technology


Besides the obvious, CX-30 is very well stocked from base level with safety technologies. My favorite features are the Active Driving Display projects the critical driving information and keep your eyes focused on the road, and the radar cruise control which makes the journeys a pleasure. Buttons are back! Mazda was the first car company to return the physical buttons and to remove the touchscreen. The best industry move!


(BG) Освен очевидното, CX-30 е много добре зареден от базовото ниво с технологии за безопасност. Любимите ми функции са Active Driving Display, който проектира критичната информация за шофирането и държи очите ви фокусирани върху пътя, както и радарният круиз контрол, който превръща пътуванията в удоволствие. Бутоните се завръщат! Mazda беше първата автомобилна компания, която върна физическите бутони и премахна сензорния екран. Най-добрият ход в индустрията!Design


First impression is the Mazda's Kodo: “Soul of Motion” design philosophy, that creates a sense of motion, even at a standstill. Some people like it, some don't like, I personally love it. Red Dot Design Award winner for 2020 passenger car and candidate for Car of the Year. Exterior design inspired by the Japanese warrior. The front was intended to mimic the armor of a samurai and his sword.


(BG) Първото впечатление е Kodo на Mazda: „Душата на движението“ — философия на дизайна, която създава усещане за движение, дори в покой. Някои го харесват, други не, аз лично го обожавам. Носител на наградата Red Dot Design за лек автомобил за 2020 г. и кандидат за Автомобил на годината. Външен дизайн, вдъхновен от японския воин. Предната част е замислена да имитира бронята на самурай и неговия меч.


Mazda CX-30 Interior

"Less is more!" (BG) "По-малко е повече!"

Much of Japanese traditional culture is based on that concept. Inside, first thing you notice is the reduced visual noise and the human-centric approach. When you drive, you feel oneness with the car, as if it is an extension of your body. Just as a rider is connected to their horse, you feel naturally positioned and perfectly balanced.


(BG) Голяма част от японската традиционна култура се основава на тази концепция. Вътре първото нещо, което забелязвате, е намаленият визуален шум и фокусираният върху човека подход. Когато шофирате, чувствате единство с колата, сякаш тя е продължение на тялото ви. Точно както ездачът е свързан с коня си, Вие се чувствате естествено разположени и перфектно балансирани.


Those are my first impressions from the CX-30 and why I chose it. To give the perspective of what is to own this Mazda, I will keep posting about each milestone is reached with it.


(BG) Това са първите ми впечатления от CX-30 и защо я избрах. За да дам перспективата за това какво означава да притежаваш тази Mazda, ще продължа да публикувам за всеки важен етап, достигнат с нея.Comments


bottom of page