top of page

The Lr Preset Collection

Introducing the Lightroom preset collection, tuned and refined over 8 years by the world’s leading photographers.


(BG) Представям колекцията от предварително зададени настройки за Lightroom, настройвани и усъвършенствани в продължение на 8 години от водещи световни фотографи.Lr

A New Year, a new beginning and what's a better way to begin with than a new Lightroom presets. I had mentioned it a long ago, but you may already noticed the recognizable look of the images that I include in the blog posts! As it is said we make two first impressions — first with our look, and second with what we say.


(BG) Нова година, ново начало и какъв по-добър начин да започнете с нови настройки на Lightroom. Бях го споменал отдавна, но може би вече сте забелязали разпознаваемия вид на изображенията, които включвам в публикациите в блога! Както се казва — по дрехите посрещат, по ума изпращат.


What’s in the box? (OK, it’s not really a box)


The collection includes 5 of the best Lr presets and the beauty of it is in its simplicity — easy to use and consistent results. These presets work with the free Lightroom Mobile version as well as Lightroom Desktop.


(BG) Колекцията включва 5 от най-добрите Lr предварително зададени настройки и красотата й е в нейната простота — лесен за използване и постоянни резултати. Тези предварително зададени настройки работят с безплатната мобилна версия на Lightroom, както и с Lightroom настолната.


  • Easy editing (BG) Лесно редактиране

  • Digital download (BG) Дигитално изтегляне

  • No computer required for mobile installation (BG) Не е необходим компютър за мобилна инсталация


The Lr Preset Collection

The look, 5 ways


For some the presets make you less creative, but I’d like to challenge that. Creativity is the way you see the world and with the presets you can play with your world to see it in new ways. Use the curves to stretch yourself and find a new look and feel, or maybe even a completely new direction.


(BG) За някои предварително зададените настройки Ви правят по-малко креативни, но бих искал да предизвикам това. Творчеството е начинът, по който виждате света и с предварително зададените настройки можете да играете със своя свят, за да го видите по нови начини. Използвайте извивките, за да се разтегнете и да намерите нов облик и усещане, или може би дори напълно нова посока.


The base tonal curve for E01 has been 8 years of iteration and refinement in the making. It was crafted over 240 travel shoots and perfected it across more than half a million images. The presets work smoothly across pretty much any device you will shoot with. I think it’s perfect but, y’know, I’m biased.


(BG) Основната тонална крива за E01 е била 8 години повторения и усъвършенстване. Тя е създадена след 240 фотосесии и е усъвършенствана в повече от половин милион изображения. Предварителните настройки работят гладко на почти всяко устройство, с което ще снимате. Мисля, че е перфектно, но, знаете ли, аз съм пристрастен.


I use them in 99% of the time and make slight tweaks to adapt to the different situations I am in. That is what gives my images that recognizable look, even shooting in different lighting, with different cameras, GoPro and Phones.


(BG) Използвам ги в 99% от времето и правя леки настройки, за да се адаптирам към различните ситуации, в които се намирам. Това придава на изображенията ми този разпознаваем вид, дори когато снимам при различно осветление, с различни камери, GoPro и телефони.


Installation guide


It's simple to install and even easier to use. The Lr Preset Collection comes with a step-by-step PDF guide to walk you through the simple process for how to import and use the presets in Lightroom.


(BG) Лесени за инсталиране и още по-лесени за използване. The Lr Preset Collection се предлага с PDF ръководство стъпка по стъпка, което да Ви преведе през лесния процес за това как да импортирате и използвате предварително зададените настройки в Lightroom.Kommentare


bottom of page