top of page

Travel to Seychelles (2021)

Giant tortoises, stingrays and unlimited choice of exotic food, and if you follow my blog, you most likely knew that this post was upcoming!


(BG) Гигантски костенурки, скатове и неограничен избор на екзотична храна и ако следвате блога ми, най-вероятно знаете, че тази публикация предстоеше!Seychelles National Botanical Gardens (Victoria) Giant tortoises

Mission impossible


Reaching Seychelles itself was a challenge because at that point my wife could enter only if she have vaccination passport. As a workaround provided by the Seychelles authorities itself, we were allowed to enter through Russia after 15 days stay, journey that you can learn more about in my post Travel to Moscow (2021)


(BG) Само по себе си достигайки Сейшелите беше предизвикателство, защото към този момент съпругата ми можеше да влезе само със зелен сертификат. Като алтернатива, предоставена от самите власти на Сейшелските острови, ни беше разрешено да влезем през Русия след 15 дни престой, пътешествие за което ще научите повече в Пътуване до Москва (2021)


We also had a company, my mom. She was coming from Bulgaria and we had split some of the responsibilities. All this was one shot, no turning back, no plan B and you can imagine my worries, thinking, if something goes wrong. We had to meet at the airport in Mahé, place that we are visiting for the first time, a place that I had no idea about.


(BG) Имахме и компания, майка ми, която идваше от България и с която си бяхме разделили част от отговорностите. Всичко това беше един изстрел, без връщане назад, без план Б и можете да си представите притесненията ми, мислейки какво би могло да се обърка. Срещата на беше летището в Махе, място което посещаваме за първи път, място за което нямах никаква представа напредстава.


Maison Cattleya


I was researching Mahé Island wondering where we could stay and as a freedive enthusiast, I made a decision that the best place it will be nearby the Dive Resort. I booked Maison Cattleya and I can highly recommend you this place! For those that have an interest you can reach out Odile on her Instagram and get a better deal!


(BG) Проучвах остров Махе чудейки се къде да отседнем и като любител на свободното гмуркане реших, че най-доброто място ще бъде в близост до водолазен център. Резервирах къща за гости Катлея и мога горещо да Ви препоръчам това място! За по-добра оферта, ако проявявате интерес, можете да се свържете с Одил чрез Инстаграм и да получите по-добра сделка!


Maison Cattleya Seychelles Odile

From the moment we met Odile suddenly everything came to its place! Our wedding was on the very next day and without thinking much, we invited her, for which she was very surprised, I bet she didn't expect this. There was a shower of blessings within the next morning and our wedding went smooth.


(BG) От момента, в който срещнахме Одил изведнъж всичко си дойде на мястото! Сватбата ни беше още на следващия ден и без да мислим много я поканихме, за което тя беше много изненадана и се обзалагам, че не го е очаквала. На следващата сутрин получихме благословия и сватбата премина гладко.


Victoria


Odile gave us a ride to the capital and took us to the market area, where most of the food we bought I saw for the first time. The experience was amazing and everything was so tasty, this is often how I imagined it in Heaven. Once we finish with the shopping we visited Victoria Botanical Gardens, there we feed the rare giant tortoises and we had some family time.


(BG) Одил ни закара до столицата и ни заведе на пазара, където повечето от храната, която купихме, виждах за първи път. Изживяването беше невероятно и всичко бе толкова вкусно, точно така си го представях в Рая. След като приключихме с пазаруването, посетихме Ботаническата градина на Виктория, там хранихме редките гигантски костенурки и прекарахме малко време като семейство.


Finally, we were able to go to the beach where I was lucky enough to have a close meeting with stingrays and it was absolutely surreal. Odile helps us to book a day boat trip with few stops for swimming, walk around and a barbeque on the Ile Moyenne island. In the end, we came back home with lots of memories and we left a friend over there!


(BG) Най-накрая успяхме да отидем и до плажа, където имах късмета да имам близка среща със скатове и това беше абсолютно сюрреалистично. Одил ни помага да резервираме целодневна разходка с корабче с няколко спирки за плуване, разходка и барбекю на остров Моайен. В крайна сметка се върнахме у дома с много спомени и оставихме приятел там!Comentarios


bottom of page