top of page

Snorkeling equipment


Snorkeling equipment tips and tricks

Swimming in open water, became as one of the best activities during the summer. Nowadays I can't imagine being in the Mediterranean or in the open ocean without seeing the underwater world. You will see unbelievable views and the best is upcoming, 95% of the oceans are unexplored, so you can become the next Robert Ballard.


(BG) Плуването в открити води се превърна в едно от най-добрите занимания през лятото. В днешно време не мога да си представя да съм в Средиземноморието или в открития океан, без да видя подводния свят. Ще видите невероятни гледки и най-доброто те първа предстои, 95% от океаните не са изследвани, така че можете да станете следващия Робърт Балард.


If you are interested to go deeper than 1 or 2 meters, it's better if you get certified in PADI or similar. Freediving and scuba diving are in top 5 most dangerous extreme sports. Always know your limits and don't go beyond them, if you want to enjoy it longer. By buying the right gear you will lower the risk of getting injured and you will have a better experience.


(BG) Ако се интересувате да дълбочини над 1 или 2 метра, по-добре е да изкарате сертификат за PADI или подобен. Фридайвинга и гмуркането са в топ 5 на най-опасните екстремни спортове. Знайте своите граници и не ги надхвърляйте, ако искате да му се наслаждавате най-дълго. Купувайки правилната екипировка, ще намалите риска от нараняване и ще имате по-добро изживяване.


Goggles


Choosing the right googles is very essential to explore the world below the surface. In order to get the right fit put the mask on without the strap, inhale lightly through your nose and let the mask go. If the mask sticks to your face simply from the vacuum, it has a reasonably good fit. The lower the volume of the mask is the better your experience will be.


(BG) Изборът на правилните очила е много важен за изследване на света под повърхността. За да изберете подходящия размер, сложете маската без каишката, вдишайте леко през носа и оставете маската. Ако тя залепне за лицето Ви просто от вакуума, тя има сравнително добро прилягане. Колкото по-малък е обемът на маската, толкова по-добро ще бъде изживяването Ви.


For those of you who are buying a brand new mask, bear in mind that there is a thin layer of silicon on your lens which can cause fog. In order to remove it you can simply burn it, but be careful not to damage the frames or your other option is to apply toothpaste on both sides of the lens and leave it to dry the next 24h, wash them with mild soap you can repeat 5 to 7 times.


(BG) За тези от Вас, които купуват чисто нова маска, имайте предвид, че върху стъклото има тънък слой силиций, който може да причини изпотяване. За да го премахнете, можете просто да го изгорите, но внимавайте да не повредите рамките или другата Ви възможност е да нанесете паста за зъби от двете страни на стъклото и да я оставите да изсъхне следващите 24 часа, измийте го с мек сапун — можете да повторете 5 до 7 пъти.


Before you go into the water apply a thin layer of baby shampoo on your lenses or simply spit them and let it dry for a couple minutes. By doing this you are creating a thin layer which will slow down the fogging. Make your face wet, rinse the goggle without touch the lenses and put it on your face, to prevent leaking, make sure there is no hair between them and your face.


(BG) Преди да влезете във водата — нанесете тънък слой бебешки шампоан върху стъклата или просто ги наплюйте и оставете да изсъхне за няколко минути. По този начин създавате тънък слой, който ще забави изпотяването. Намокрете лицето си, изплакнете очилата без да докосвате лещите и ги поставете на лицето си, за да предотвратите изтичане, уверете се, че няма косми между тях и лицето Ви.


Fins


Choosing the right fit of your fins depends of will you use them barefoot or with scuba socks. For barefoot I'll recommend going a size down, because in water fins become a slightly loose. If you prefer to own only one pair I would recommend to buy fins with a mid length blade and if you are going to freediving or spear-fishing you need to look for long blade fins.


(BG) Изборът на правилните плавници зависи от това дали ще ги използвате боси или с водолазни чорапи. За бос крак ще Ви препоръчам да вземете с един размер по-малки, защото във водата плавниците леко се разхлабват. Ако ще притежавате само един чифт, бих препоръчал да закупите плантици със средна дължина на перото, а ако ще се гмуркате за фридайвинг или подводен риболов, трябва да потърсите плавници с дълги пера.


Snorkel


There are two types of snorkels dry and wet. The dry snorkels have a valve that drains the accidentally income water, but their price is a little higher. Some of them are floatable, in case you accidentally drop them. The wet snorkels on the other side are more affordable and in order to empty the incoming water you simply blow.


(BG) Има два вида шнорхели — сухи и мокри. Сухите шнорхели имат клапан, който източва случайно попадналата вода, но цената им е малко по-висока. Някои от тях са плаващи, в случай че случайно ги изпуснете. Мокрите шнорхели от другата страна са по-достъпни и за да изпразните входящата вода просто я издухвате.


Skin


Last but not least, your dive skin, made of Lycra or spandex it has little isolation value. It also provides light protection against the underwater creatures, corals, seaweed, but it also provides better protection against sunburn they are usually 50+ UV protection or up. If you have plans to swim with sharks, blue colored are preferred and stay away from the black ones.


(BG) Не на последно място, Вашита слънцезащитни дрехи за гмуркане, изработени от ликра или спандекс, имат малка изолационна стойност. Осигуряват и лека защита срещу подводните същества, корали, водорасли, но също така осигурява по-добра защита срещу слънчево изгаряне - обикновено те са 50+ UV защита или нагоре. Ако планирате да плувате с акули, сините са за предпочитане и стойте далеч от черните.2 Comments


Guest
Oct 06, 2021

We're looking forward to monofin experience 🐬

Like
Nik Marinoff
Nik Marinoff
Sep 01, 2022
Replying to

We may extend the topic with Freediving gear specifically.

Like
bottom of page