Search

We are born to live and love! By committing to each other we confirm that we found the love that we will live with!


(BG) Ние сме родени да живеем и обичаме! Обвързвайки се един с друг, ние потвърждаваме, че сме намерили любовта, с която ще живеем!


Fairy Wedding Dress

According to Greek mythology, humans were originally created with four arms, four legs and a head with two faces. Fearing their power, Zues split them into two separate parts, condemning them to spend their lives in search of their other halves.


(BG) Според гръцката митология хората първоначално са създадени с четири ръце, четири крака и глава с две лица. Страхувайки се от силата им, Зевс ги разделил на две отделни части, осъждайки ги да прекарат живота си в търсене на другите си половинки.


Today is her first birthday, which we celebrate together. Happy Birthday Chu! Our love is constantly tested and after each we become stronger. I shared so many stories, but today I am going to do something different, and I will share hers:


(BG) Днес е нейният първи рожден ден, който празнуваме заедно. Честит рожден ден Чу! Любовта ни е постоянно подложена на изпитание и след всяко ставаме по-силни. Споделих толкова много истории, но днес ще направя нещо различно и ще споделя нейната:


Dear Nikolay, (BG) Скъпи Николай, I have waited for this moment for so long. I remember being a little girl daydreaming about what life would be like with my soulmate someday? (BG) Толкова дълго чаках този момент. Спомням си, че бях малко момиченце, мечтаещо за това какъв би бил животът с моята сродна душа някой ден? My love and commitment began to you as a friendship. Then we become close, you quickly became someone I love spending time with! (BG) Моята любов и отдаденост към теб започнаха като приятелство. Тогава се сближихме, ти бързо стана човек, с когото обичам да прекарвам времето си! Our relationship proved to be a tremendous hurdle, i.e. long distance. What wasn't planned was, how long will be doing a long distance for but also wasn't planned how much I grew while being 1000 miles away from each other. (BG) Нашата връзка се оказа огромно препятствие, т.е. дълги разстояния. Това, което не беше планирано, беше колко дълго ще продължим да сме далеч, но също така не беше планирано колко много израстнах, докато бяхме на хиляди километри един от друг. It didn't take long for me to realize if we could conquer through this chapter, we could do anything. (BG) Не ми отне много време да разбера, че ако можем да преминем през тази глава, можем да направим всичко. Ever since you walked into my life, I knew that I found the one who I will spend my beginnings and endings with. I thanked the universe for making me the luckiest girl! I'm constantly amazed by how amazing you are! (BG) Откакто ти влезе в живота ми, знаех, че съм намерила този, с когото ще прекарам моите начала и краища. Благодарих на Вселената, че ме направи най-щастливото момиче! Постоянно се изумявам от това колко си невероятен! Today I stand here making the easiest decision of my life, becoming your wife! With you I feel safe, secure and empowered which makes me want to spend the rest of my life with you! (BG) Днес стоя тук и вземам най-лесното решение в живота си, да стана твоя жена! С теб се чувствам в безопасност, сигурна и силна, което ме кара да искам да прекарам остатъка от живота си с теб! I promise to be your loving wife until death do us apart! I will protect you and I promise that if you grow weak, I will be there to fight the battles for you. I promise to love you unconditionally! (BG) Обещавам да бъда твоята любяща съпруга, докато смъртта ни раздели! Ще те защитавам и обещавам, че ако паднеш, ще бъда там, за да водя битките за теб. Обещавам да те обичам безусловно! I promise to be there to encourage you and motivate you to achieve great things in life which you are capable of! I promise to be loyal always! I promise to inspire you and help you grow as an individual so that we can grow stronger as one! (BG) Обещавам да бъда там, за да те насърчавам и мотивирам да постигнеш страхотни неща в живота, на които си способен! Обещавам да бъда винаги лоялна! Обещавам да те вдъхновявам и да ти помагам да израстнеш като човек, за да станем по-силни заедно! You mean a world to me, and I will choose you thousand times over, without pause, without doubt, I'll keep choosing you! (BG) Ти си цялият ми свят и ще те избера хиляди пъти, без колебание, без съмнение, ще продължа да те избирам! I love you! (BG) Обичам те!


I am not going to present something new today, instead I am going to remind you of the evergreens — the timeless assets which you will never go wrong with.


(BG) Днес няма да представям нещо ново, вместо това ще Ви напомня за евъргрийните — вечните активи, с които никога няма да сгрешите.
Real Estates


Property is the best investment, both medium and long term! Your home usually holds between 25 and 40 percent of your personal wealth. Location, location, location — good properties are sold offline and the not so good ones it takes them 2 weeks to 3 months. Many of you are probably waiting prices to go down, but if you're looking to get one for yourself, I'd say every moment is right.


(BG) Имотът е най-добрата инвестиция, както в средносрочен, така и в дългосрочен план! Вашият дом обикновено е между 25 и 40 процента от Вашето състояние. Локация, локация и пак локация — добрите имоти се продават без обява, а не чак толкова добрите им отнема от 2 седмици до 3 месеца. Много от Вас вероятно чакат цените да паднат, но ако искате да сдобиете за себе си, ще кажа, че всеки момент е подходящ.


Surprisingly, but this is one of the easiest things to achieve in life. When you find that dream home, don't hesitate to borrow money from the bank and always ask for the longest period. From my practice this is the biggest showstopper for most people, but there is nothing to afraid of, as I said in "Manage Money Better" — Just let the inflation do its job!


(BG) Учудващо, но това е едно от най-лесните неща за постигане в живота. Когато намерите мечтания дом, не се колебайте да вземете пари от банката и винаги искайте най-дълъг период. От моята практика това е най-голямата пречка за повечето хора, но няма от какво да се страхувате, както казах в „Управлявайте парите по-добре“ — просто оставете инфлацията да си свърши работата!Gold


This is one of the best long-term assets to secure your money — if the government starts printing money like crazy, the price of gold goes up and your wealth increases. The average return of gold as an investment is approximately 10% on an annual basis. Even your jewelry counts, you can keep 5-10% of your overall assets value in gold.


(BG) Това е един от най-добрите дългосрочни активи за осигуряване на Вашите пари — ако правителството започне да печата пари като лудо, цената на златото се покачва и Вашето състояние се увеличава. Средната доходност на златото като инвестиция е приблизително 10% на годишна база. Дори бижутата Ви да са от значение, можете да държите 5-10% от общата стойност на активите си в злато.Cash


Let's be honest — cash is not going away or not, at least in this century. The Swiss franc (CHF) is considered as the safest currency in the world with 0-2% annual inflation and 20% Gold Standard. My recommendation is to keep no more than 1% in cash. A middle-class man can simply follow the plan that I have presented in the "Emergency fund" post.


(BG) Нека бъдем честни — парите няма да изчезнат или не, поне през този век. Швейцарският франк (CHF) се счита за най-сигурната валута в света с 0-2% годишна инфлация и 20% златен стандарт. Моята препоръка е да държите не повече от 1% в брой. Човек от средната класа може просто да следва плана, който съм представил в публикацията „Бели пари за черни дни“.Mr. & Mrs. Marinovi — The Movie (2022) "Classic Bulgarian wedding, with a modern twist in the spirit of the 21st century." (BG) Господин и госпожа Маринови — Филмът (2022) „Класическа българска сватба, с модерен привкус в духа на 21ви век.“


Mr. & Mrs. Marinovi — The Movie (2022)

After so many obstacles we proved that we are meant to be together. One year later we are stronger than ever, and our bond keeps growing. Happy anniversary, my love! Time flies, but memories stay forever and today we share one of our most intimated ones:


(BG) След толкова много препятствия ние доказахме, че ни е писано да бъдем заедно. Една година по-късно сме по-силни от всякога и връзката ни продължава да расте. Честита годишнина, любов моя! Времето лети, но спомените остават завинаги и днес споделяме един от най-съкровените ни:I want to shoutout the people that take care of everything and made our celebration special:


(BG) Искам да поздравя хората, които се погрижиха за всичко и направиха нашия празник специален: