top of page

Die Another Day

Life can change overnight and only the prepared one can adapt to the inevitable change.


(BG) Животът може да се промени за една нощ и само подготвеният може да се адаптира към неизбежната промяна.
Just an ordinary Wednesday you go to work, come back home, going to bed, nothing special. On the next morning instead of your being awaken up by your alarm, you hear a civil defense siren, and your normal life is gone. This is how the life of the people in Ukraine has changed on the 24th of February changed overnight.


(BG) Една обикновена сряда отиваш на работа, връщаш се у дома, лягаш си, нищо особено. На следващата сутрин, вместо да бъдете събудени от алармата, чувате сирена на гражданска защита и нормалният Ви живот изчезва. Ето как се промени животът на хората в Украйна на 24 февруари за една нощ.


Thanks God, this is not my story, but this was something that gives me some thoughts. I had experienced a 5.6 magnitude earthquake in 2012 and after spending the night outside I decided to build a survival kit for any case scenario. It was on my bucket list for several years until now and it took me some time before I come out with the ultimate one.


(BG) Слава Богу, това не е моята история, но това беше нещо, което ме накара да се замисля. Бях преживял земетресение с магнитуд 5,6 през 2012 г. и след като прекарах нощта навън, реших да създам комплект за оцеляване за всеки случай. Беше в списъка ми със задачи от няколко години досега и ми отне известно време, преди да изляза с върховния такъв.


Right after I started my research and I quickly realized that most people mistaken it with camping. Be real about it and stick to the basic items. In most cases you already own everything, you just need to pack it all together. After you finished your kit, keep it ready and review it every now and then, and think if you can improve something.


(BG) Веднага след като започнах проучването си, бързо разбрах, че повечето хора го бъркат с къмпинг. Бъдете реалисти и се придържайте към основните елементи. В повечето случаи вече притежавате всичко, просто трябва да го опаковате заедно. След като завършите своя комплект, дръжте го готов и го преглеждайте от време на време и помислете дали можете да подобрите нещо.


First 72 hours


This is the most critical time, until you understand the situation you are in. During this period, you can stick to a restricted calorie ration, water bottle, rum, fire starter, cash, multi-purpose tool, flashlight, whistle, shemagh, USB drive with all your data and passport. This is the most basic things that I consider as essential in the first 72 hours.


(BG) Това е най-критичният момент, докато разберете ситуацията, в която се намирате. През този период можете да се придържате към дажба с ограничени калории, бутилка вода, ром, запалка, кеш, многофункционален инструмент, фенерче, свирка, шемаг, USB устройство с всички Ваши данни и паспорт. Това са най-основните неща, които считам за съществени през първите 72 часа.


Plan B


This is where shit gets serious, and you should be able to adapt to pretty much everything. Basic physical training is important for your survival and an idea of where your plan B is. In addition to the items, I have stated in the first 72 hours and the Dopp kit from my previous post, you need to pack a few more things in your bag:


(BG) Това е мястото, където нещата стават сериозни и трябва да можете да се адаптирате към почти всичко. Основната физическа подготовка е важна за Вашето оцеляване и представа къде е Вашият план Б. В допълнение към елементите, които посочих през първите 72 часа и комплекта Доп от предишния ми пост, трябва да опаковате още няколко неща в чантата си:

  • Knife

  • Monocular

  • Tri-Fold Shovel

  • IFAK

  • Sunglasses

  • Hat

  • Base layer

  • Waterproof poncho

  • SwimsuitComments


bottom of page