top of page

The Marlin

a.k.a. Casio MDV106-1AV or "Duro". The other people's dream, it's not my dream!


(BG) известен още като Casio MDV106-1AV или „Duro“. Мечтата на другите, не е моята мечта!


Casio Duro Marlin MDV106 Bond NATO strap

Quality over price


If it's good enough for Bill Gates, then it's good enough for me too and you might already know about my obsession with Japanese movement watches from "My Top 5 Accessories" post. Long story short, this story begins couple decades earlier when I was a small kid, once at the watch store my eyes were on one Casio and then my father told me:


(BG) Ако е достатъчно добър за Бил Гейтс, значи е достатъчно добър и за мен, и може би вече знаете за моята мания по японските часовници от поста „Моите Топ 5 Аксесоари“. Накратко, тази история започва няколко десетилетия по-рано, когато бях малко дете, един ден в магазина за часовници очите ми се насочиха към едно Casio и тогава баща ми ми каза:


"Once you grow up, you could own one!" (BG) „Един ден като пораснеш, можеш да притежаваш такъв!“

I thought that this must be the best watch then and I started to dream about it. A decade later for my prom I received my first watch an Omega Seamaster DeVille 18k solid gold from the 1960s with a genuine crocodile leather strap. This was a gorgeous timepiece, that probably most people dream of.


(BG) Помислих си, че това трябва да е най-добрият часовник тогава и започнах да мечтая за него. Десетилетие по-късно за бала получих първия си часовник Omega Seamaster DeVille 18k масивно злато от 60-те години на миналия век с каишка от естествена крокодилска кожа. Това беше разкошен часовник, за който вероятно повечето хора мечтаят.


At the same time it was so ironic, because I was just kinda bored with this watch, it wasn't my dream, it wasn't Casio. Fast forward, a few years ago I saw the "Marlin" and I knew this is what I want, unfortunately I couldn't find it in Bulgaria. Then my friend Vili bought me one on her way back from America and when I receive it, I was so happy, my dream come true!


(BG) В същото време беше толкова иронично, защото просто бях отегчен от този часовник, не беше моята мечта, не беше Casio. Бързо напред, преди няколко години видях „Марлина“ и знаех, че това е, което искам, за съжаление не можах да го намеря в България. Тогава моят приятелка Вили ми купи такъв на връщане от Америка и когато го получих, бях толкова щастлив, моята мечта се сбъдна!


Casio Duro Rolex Hands and Sapphire Crystal

Redefined


When it comes to mods, every watch collector knows you should never do things after market, but not with this one. There was hype around them and people were obsessed to do this and that with them. It took me almost and year of researches before figure with the right concept.


(BG) Когато става въпрос за модификации, всеки колекционер на часовници знае, че никога не трябва да правите подобрения на оригиналния продукт, но не и с този. Имаше хайп около тях и хората бяха обсебени да правят това и онова с тях. Отне ми почти година проучвания, преди да намеря правилната концепция.


Inspired by the military, I replaced the rubber band with a NATO strap which I find the most comfortable for my wrist (lug width 22mm). One of the signs to identify a high-quality timepiece is its crystal. The best option to replace with is a sapphire one which is highly durable and scratch resistant. I choose a double dome option and to fit perfectly I replaced the gasket as well. One final touch I made is to change the hands (Miyota 2115), which was the perfect complement for my Casio.


(BG) Вдъхновен от военните, замених каучуковата каишка с текстилна, която намирам за най-удобна за китката ми (широчина на каишката 22 mm). Един от признаците за разпознаване на висококачествен часовник е неговият кристал. Най-добрият избор за замяна е сапфирен, който е много издръжлив и устойчив на надраскване. Избрах опция с двоен купол и за да пасне идеално, смених и уплътнението. Един последен щрих, който направих, е да сменя стрелките (Miyota 2115), което беше идеалният комплимент за моето Casio.2 Comments


Guest
Oct 07, 2021

What's the cost of the watches

Like
Nik Marinoff
Nik Marinoff
Sep 01, 2022
Replying to

With all the mods so far approximately $225, with the charges at the service center.

Like
bottom of page