top of page

My Top 5 Accessories


Top 5 accessories

Hat


In the past, they were an indicator of social status and ever since hats has become popular in the beginning of the 20th Century until today they are one of the best accessory. I call it "cap of invisibility", since it can disguise you everywhere. Originally invented in the 14th Century the felt hat is my favorite one and I think it can be well adapted to any style.


(BG) В миналото те са били индикатор за социален статус и откакто шапките са станали популярни в началото на 20-ти век до днес те са един от най-добрите аксесоари. Наричам а "шапка на невидимка", тъй като може да Ви скрие навсякъде. Първоначално изобретена през 14-ти век, филцовата шапка ми е любима и мисля, че може да бъде добре адаптирана към всеки стил.


Scarf


Like hats, scarfs also originate from the ancient Egypt, I considered them both as a fashion accessory and as a practical one. Here I am torn between two choices - cashmere ones and Shemagh. The roots of Shemaghs are dated from the Babylonians and due to their qualities, the military quickly starts using it and so do I.


(BG) Както шапките, така и шаловете произхождат от Древен Египет, смятам ги както като моден аксесоар, така и като практичен такъв. Тук се разкъсвам между два избора - кашмирени и Shemagh. Корените на Shemaghs датират от вавилонците и поради техните качества, военните бързо започват да го използват, както и аз.


Shades


"You hide behind your sunglasses because you don't want to be observed." (BG) „Обичам да наблюдавам, но не и да ме наблюдават.“

Karl Lagerfeld


Unlike scarfs are nothing to do with fashion to me. First and foremost, they protect and second they hide your emotions in front of the ones you don't wanna show such. I can't hide that my favorite choice is the iconic Wayfarer, which suits with every style or age.


(BG) Слънчевите очила за разлика от шаловете за мен нямат нищо общо с модата. На първо място, те защитават и на второ, крият емоциите Ви пред тези, които не искате да показвате такива. Не мога да скрия, че любимият ми избор е емблематичният Wayfarer, който подхожда на всеки стил и възраст.


Watch


Time is our enemy, but the timepiece is the best accessory among them all. Japanese watches, I am in love with and they have a special place deep in my heart. In fact they are built with more precision and accuracy in mind, but the Swiss ones are the more aesthetically designed. I don't consider smart watches as real ones, so despite of the type, you must own at least one quality piece!


(BG) Времето е нашият враг, но часовникът е най-добрият аксесоар сред всички тях. Влюбен съм в японските часовници и те имат специално място дълбоко в сърцето ми. Всъщност те са изпаботени с по-голяма прецизност и точност, но швейцарските са по-естетически проектирани. Не смятам смарт часовниците за истински! Считам че, независимо от модела, трябва да притежавате поне един качествен часовник!


Bags


This needs to be taught at school, every bag has its purpose. Shopping bags and gift bags, have only one single purpose - to transfer your items from the store to your home and that's it, don't turn them to travel bags or a lunch box. Investing in high quality bags always pays off and with proper care they will last forever.


(BG) Това трябва да се преподава в училище, всяка чанта има своето предназначение. Пазарските и подаръчните чанти имат само една единствена цел - да пренесат Вашите артикули от магазина до дома Ви и това е всичко, не ги превръщайте в пътни чанти или кутия за обяд. Инвестирането във висококачествени чанти винаги се изплаща и с правилна подръжка те ще служат вечно.留言


bottom of page