top of page

Top 5 Life Priorities

These are the priorities that lead me in life!


(BG) Това са приоритетите, които ме водят в живота!Top 5 priorities

Mental and physical health


Respect yourself first! Self-care is not selfish and I will express my logic in the following sentences. Being mentally and physically healthy helps me with the relationship with my partner, kids (future ones), family, colleagues and friends. Can you picture it now? I had experience both mental and physical issues, and this can seriously break you down! Nobody owes you anything, so find time in bettering yourself. Change comes from inside!


(BG) Уважавайте първо себе си! Грижата за себе си не е егоистична и ще изразя логиката си в следващите изречения. Да бъда психически и физически здрав помага в отношенията с моята съпруга, деца (бъдещи), семейство, колеги и приятели. Можете ли да си го представите сега? Имах опит както с психически, така и с физически проблеми и това може сериозно да ви разбие! Никой не ви дължи нищо, така че намерете време да се усъвършенствате. Промяната идва отвътре!


Healthy relationship


Choosing the right partner can make you fly and vice versa toxic relationship can put you down. I know both feelings, so if you are not able to find the right one turn to yourself and the right one will find you!


(BG) Изборът на подходящ партньор може да ви накара да летите и обратно — токсичните отношения могат да ви потиснат. Познавам и двете чувства, така че ако не можете да откриете правилния човек, обърнете се към себе си и той ще намери вас!


"It is better to be alone, than to be in bad company." (BG) „По-добре сам, отколкото в лоша компания.“

Quality time with family


I love to spend time with the ones who loves me unconditionally, they are ready to give a piece of themselves for me! It feels very nice to spend some quality time with them and have a gathering. They are giving their best to raise you and give you a knowledge, so this deserves some respect!


(BG) Обичам да прекарвам време с любимите ми хора, тези които също ме обичат безусловно, те са готови да дадат част от себе си за мен! Те дават всичко от себе си, за да ви съветват, и да ви споделят от опита и знанията си, така че това заслужава известно уважение!


Career


Money comes and goes, and I know this the best! I worked in financial company for couple years and we were partnering with them for the last several ones. I had the opportunity to work with, very successful people and I learned a lot from them. The gain knowledge during my career helps me to achieve the goals and the ideas now.


(BG) Парите идват и си отиват и аз знам това най-добре! Работих във финансова компания две години и си партнирахме с тях през последните няколко. Имах възможността да работя с много успешни хора и научих много от тях. Натрупаните знания по време на кариерата ми ми помагат да постигна целите и идеите сега.


Socializing with friends


Socializing with my friends and have some fun together is one of the best things in the world. Having a good laugh always brings me joy! Very big thanks to the ones that were been with me for the last decades. You are the best!


(BG) Общуването с приятели и забавлението е едно от най-хубавите неща в света. Добрият смях винаги ми носи радост! Много благодаря на тези, които са с мен през последните години. Вие сте най-добрите!Comments


bottom of page