top of page

Top 5 Travel Accessories

The required essentials for your first-class experience, so you could arrive fresh as a mannequin!


(BG) Необходимите основни неща за Вашето първокласно изживяване, за да пристигнете свежи като манекен!Top 5 travel accessories

Carry-on


With my personal record of consecutive travel locally and abroad for a little over 3 years, I have realized the importance of the hand luggage. I have the opportunity to test many suitcases and bags, and I have brought down my choices between my Samsonite Lite-Cube DLX Carry-On or "The Backpack" by Db, based on the purpose of my trip. I put both for sale currently in my Boutique >


(BG) С моя личен рекорд от последователни пътувания в страната и чужбина малко повече от 3 години, осъзнах важността на ръчния багаж. Имах възможността да тествам много куфари и чанти, като сведох избора си между Samsonite Lite-Cube DLX Carry-On и „The Backpack“ от Db, в зависимост от целта на моето пътуване. В момента и двете се продават в Магазинъ >


Chargers


Something very essential is to minimize the chargers and cables in your luggage, so wherever I am, I always bring universal travel adaptor with me. It allows me to use it in over than 150 countries, which cover pretty much all my needs. The other essential which I find as a life savior is the 10,000 mAh power bank, because nothing can spoil your mood more than lack of battery.


(BG) Нещо много важно е да сведете до минимум зарядните устройства и кабелите в багажа си, така че където и да съм, винаги нося универсален адаптер за пътуване със себе си. Позволява ми да го използвам в над 150 държави, което покрива почти всичките ми нужди. Другото важно нещо, което намирам за живото спасяващо, е 10,000 mAh преносима батерия, защото нищо не може да развали настроението Ви повече от липсата на батерия.


Credit card


According to some, it has lost it's reputation in the recent years, but I still find it a prestigious gold credit card. Behind it's color there are many advantages that you can take advantage of on the go luxury travel services, travel insurances, lounge access and etc. Nowadays is quite unlikely to book a hotel or buy tickets without a card.


(BG) Според някои тя губи репутацията си през последните години, но аз все още я намирам за престижна — златна кредитна карта. Зад цвета и има много предимства, от които можете да се възползвате в движение — луксозни туристически услуги, застраховки за пътуване, достъп до салони и др. В днешно време е малко вероятно да резервирате хотел или да купите билети без карта.


Liquid set


I have tried many liquids travel sets which are well adapted for flying. In order to utilize them the best way possible, I bought a couple sets and I mix them to fit my needs. I have tested them up to the limits and survived with them more than 3 weeks abroad. I also have an additional zipped bag with few other essentials.


(BG) Пробвал съм много комплекти за течности, които са добре пригодени за летене. За да ги използвам по възможно най-добрия начин, купих няколко комплекта и ги комбинирах, за да отговарят на нужди ми. Тествал съм ги до краен предел и оцелях с тях повече от 3 седмици в чужбина. Имам и допълнителен несесер с няколко други неща от първа необходимост.


Sleeping kit


Last but not the least travel pillow, eye shades and my Shemagh scarf or a simple blanket are the most appreciated essentials for my comfort. If you've ever spent an overnight at the airport or a had a long flight, then you know what I'm talking about. Also, usually you are allowed to onboard with these few accessories outside your cabin luggage.


(BG) Последно, но не по значение — възглавница за път, маска за очи и шал Shemagh или най-обикновено одеяло са най-ценените неща за моя комфорт. Ако някога сте прекарали една вечер на летището или сте имали дълъг полет, тогава знаете за какво говоря. Освен това обикновено Ви е позволено да се чекирате с тези няколко аксесоара отделно от ръчения Ви багаж.Comments


bottom of page