top of page

Elections 14 November

"Reasonable solutions" is our motto and your vote will make them happen!


(BG) „Разумните решения“ е нашето мото и Вашият глас ще ги реализира!БСП 25 Мир

Bulgarian Socialist Party


Every day with our decisions we change our lives. I joined the Bulgarian Socialist Party at the end of 2019 and that was the best decision. Party vision regarding demographics and family, state and civil society, economic development fits mine and how I see the future. I am also part of their youth organization, where I was very happy to meet so many bright people and to take part in training courses with them.


(BG) Всеки ден със своя избор ние променяме живота си. Присъединих се към Българската Социалистическа Партия още в края на 2019 г. и това беше най-доброто решение. Партийната визия относно демографията и семейството, държавата и гражданското общество, и икономическото развитие отговаря на моята и на това как виждам бъдещето. Част съм и от младежката организация на БСП, където имам удоволствието да срещна толкова много интелигентни хора и да участвам в обучения заедно с тях.


Where I came from


I did my secondary education at the Foreign Language High School ‘Yordan Radichkov’ in my hometown of Vidin, Bulgaria. Then I completed my studies in accounting at the D.A. Tsenov Academy of Economics in Svishtov, Bulgaria, and became the third generation of my family to become an economist.


(BG) Завърших средното си образование в гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ в моя роден град Видин. След това се дипломирах със специалност „Счетоводство и контрол“ в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ град Свищов и станах икономист от трето поколение в семейството ми.


I started my career at Allianz Bank Bulgaria as an internship in connection with my diploma and this leads me to the opportunity to work for them. As a consultant in the bank, I quickly showed my potential and was soon offered a promotion as a client operations specialist, and soon after I received higher role as a sales specialist, where I was motivated to do better.


(BG) Започнах кариерата си в Алианц Банк България като стажант, свързан с дипломната ми работа, което ми даде шанс да получа възможност да работя за тях. Като консултант в банката, бързо показах потенциала си и не след дълго ми предложиха повишение като специалист клиентски операции, а след това получих и предложение за по-висока длъжност като специалист продажби, където бях амбициран да покажа по-добри резултати.


As a challenger, I decided to switch jobs and started working for the international company DXC Technology (formerly Hewlett Packard Enterprise) as a response administrator in the service request management team. There, I was involved in a transformation program related to a new operating model and a couple of months later I was promoted to configuration analyst as part of the same program. After the success of the project, my role switched to IT applications administrator and I became part of the global capacity that I am currently in.


(BG) Като човек на предизвикателставата, реших да направя рязък завой в кариерата си и започнах като нова работа като администратор в международната компания DXC Technology (преди Hewlett Packard Enterprise) към екипа за управление на услугите. Там бях включен в програма за трансформация, свързана с нов оперативен модел на работа и няколко месеца по-късно бях повишен в специалист конфигурации към същата програма. След успеха на програмата, моята роля по естествен път се трансформира на по-високо ниво като администратор на IT приложения и станах част от мениджърския екип, в който съм и до сега.


My mission


"With great power comes great responsibility!" (BG) „С голямата сила идва и голяма отговорност!"

It is an honor for me to be nominated and selected by comrades as a candidate for the House of Representatives on the list of the largest multi-member constituency in the city of Sofia, Bulgaria. This gives me the opportunity to follow and pay attention to important and significant public priorities, namely:


(BG) За мен е чест да бъда номиниран и избран от моите другари в Партията като кандидат за народен представител в листита на най-големия многомандатен избирателен район в град София. Това ми дава възможност да следвам и да обърна внимание на важни, и значими обществени приоритети, а именно:

  • Cybersecurity is a very important topic and in order to protect our personal information online, it is important to invest resource in this direction. (BG) Киберсигурността е доста важна тема, за да бъдат защитени нашите лични данни в онлайн пространството е важно да инвестираме ресурс в тази посока.

  • Improvement in the service of state institutions and elimination of the chaos that reigns in some of them. (BG) Ред в обслужването от държавните институции и премахване на хаоса, който цари в някои от тях.

  • Last but not least is the topic related to the Bulgarian embassies, consulates, diplomatic mission and etc., servicing millions of Bulgarians abroad, where from personal experience and observations I would like to offer some best practices which will facilitate Bulgarians and their families abroad. (BG) Последно, но не и по важност е темата за дейността на българските посолства, постоянните представителства, генералните консулства, мисии и др., обслужващи милионни българи в чужбина, където от личен опит и наблюдения бих могъл да предложа добри практики, които да улеснят българите и техните семейства в чужбина.


With this I would like to invite you to vote on 14 November for BSP with number 33 and preference 117!


(BG) С това бих искал да Ви призова да гласувате на 14 ноември за БСП, с номер 33 и преференция 117!

Comentarios


bottom of page