top of page

Generation Y

Millennials, also know as Echo Boomers or the children of democracy:


(BG) Милениалите, познати още като Echo Boomers или децата на демокрацията:


  • Where we came from? (BG) Откъде идваме?

  • Who we are? (BG) Кои сме ние?

  • What's our responsibility? (BG) Каква е нашата отговорност?One of a kind generation that lived in four decades, two centuries, two millenniums and still some are not even 30 yet. We are the ones born during the abolition of many of the regimes and the ones with the unknown future! For the first time in my life I had more questions than answers, then I realized that we are the answer.


(BG) Единствено по рода си поколение, живяло през четири десетилетия, два века, две хилядолетия, а някои все още нямат и 30 години. Ние сме родените по време на премахването на много от режимите и тези с неизвестно бъдеще! За първи път в живота си имах повече въпроси, отколкото отговори, тогава разбрах, че ние сме отговорът.


Our childhood isn't so different from the one of our parents, neither from the one of our grandparents and at the same time it's completely different from the one of our smaller brothers and sisters. This is a very rare phenomenon in the mankind history, due to which many of us have lost the path and they don't know who they are.


(BG) Детството ни не е толкова различно от това на нашите родители, нито от това на нашите баби и дяди, и в същото време е напълно различно от това на по-малките ни братя и сестри. Това е много рядко явление в историята на човечеството, поради което много от нас са изгубили пътя и не знаят кои са.


Nowadays, we are constantly trying to identify ourselves with somebody or with something and this is quite obvious, and very destructive to the human race. We are the generation that preserved in themselves the traditions from the past and at the same time we have the new age technology.


(BG) В днешно време ние непрекъснато се опитваме да се идентифицираме с някого или с нещо и това е съвсем очевидно, и много разрушително за човешката раса. Ние сме поколението, съхранило в себе си традициите от миналото и в същото време разполагаме с новите технологии.


We can make it happen and it will happen one way or the other. I am pleased to see that many of us realize that the key is in our hands and this is our mission, so we should not be afraid to take action in this transition. Hopefully one day, we might see the result from our effort, or maybe not, this doesn't matter.. but it's our responsibility.


(BG) Можем да го направим и то ще се случи по един или друг начин. Радвам се да видя, че много от нас осъзнават, че ключът е в нашите ръце и това е нашата мисия, така че не трябва да се страхуваме да предприемем действия в този преход. Надяваме се един ден да видим резултата от нашите усилия или може би не, това няма значение... но това е наша отговорност.Comentários


bottom of page