top of page

Her Wedding Speech

We are born to live and love! By committing to each other we confirm that we found the love that we will live with!


(BG) Ние сме родени да живеем и обичаме! Обвързвайки се един с друг, ние потвърждаваме, че сме намерили любовта, с която ще живеем!


Fairy Wedding Dress

According to Greek mythology, humans were originally created with four arms, four legs and a head with two faces. Fearing their power, Zues split them into two separate parts, condemning them to spend their lives in search of their other halves.


(BG) Според гръцката митология хората първоначално са създадени с четири ръце, четири крака и глава с две лица. Страхувайки се от силата им, Зевс ги разделил на две отделни части, осъждайки ги да прекарат живота си в търсене на другите си половинки.


Today is her first birthday, which we celebrate together. Happy Birthday Chu! Our love is constantly tested and after each we become stronger. I shared so many stories, but today I am going to do something different, and I will share hers:


(BG) Днес е нейният първи рожден ден, който празнуваме заедно. Честит рожден ден Чу! Любовта ни е постоянно подложена на изпитание и след всяко ставаме по-силни. Споделих толкова много истории, но днес ще направя нещо различно и ще споделя нейната:


Dear Nikolay, (BG) Скъпи Николай, I have waited for this moment for so long. I remember being a little girl daydreaming about what life would be like with my soulmate someday? (BG) Толкова дълго чаках този момент. Спомням си, че бях малко момиченце, мечтаещо за това какъв би бил животът с моята сродна душа някой ден? My love and commitment began to you as a friendship. Then we become close, you quickly became someone I love spending time with! (BG) Моята любов и отдаденост към теб започнаха като приятелство. Тогава се сближихме, ти бързо стана човек, с когото обичам да прекарвам времето си! Our relationship proved to be a tremendous hurdle, i.e. long distance. What wasn't planned was, how long will be doing a long distance for but also wasn't planned how much I grew while being 1000 miles away from each other. (BG) Нашата връзка се оказа огромно препятствие, т.е. дълги разстояния. Това, което не беше планирано, беше колко дълго ще продължим да сме далеч, но също така не беше планирано колко много израстнах, докато бяхме на хиляди километри един от друг. It didn't take long for me to realize if we could conquer through this chapter, we could do anything. (BG) Не ми отне много време да разбера, че ако можем да преминем през тази глава, можем да направим всичко. Ever since you walked into my life, I knew that I found the one who I will spend my beginnings and endings with. I thanked the universe for making me the luckiest girl! I'm constantly amazed by how amazing you are! (BG) Откакто ти влезе в живота ми, знаех, че съм намерила този, с когото ще прекарам моите начала и краища. Благодарих на Вселената, че ме направи най-щастливото момиче! Постоянно се изумявам от това колко си невероятен! Today I stand here making the easiest decision of my life, becoming your wife! With you I feel safe, secure and empowered which makes me want to spend the rest of my life with you! (BG) Днес стоя тук и вземам най-лесното решение в живота си, да стана твоя жена! С теб се чувствам в безопасност, сигурна и силна, което ме кара да искам да прекарам остатъка от живота си с теб! I promise to be your loving wife until death do us apart! I will protect you and I promise that if you grow weak, I will be there to fight the battles for you. I promise to love you unconditionally! (BG) Обещавам да бъда твоята любяща съпруга, докато смъртта ни раздели! Ще те защитавам и обещавам, че ако паднеш, ще бъда там, за да водя битките за теб. Обещавам да те обичам безусловно! I promise to be there to encourage you and motivate you to achieve great things in life which you are capable of! I promise to be loyal always! I promise to inspire you and help you grow as an individual so that we can grow stronger as one! (BG) Обещавам да бъда там, за да те насърчавам и мотивирам да постигнеш страхотни неща в живота, на които си способен! Обещавам да бъда винаги лоялна! Обещавам да те вдъхновявам и да ти помагам да израстнеш като човек, за да станем по-силни заедно! You mean a world to me, and I will choose you thousand times over, without pause, without doubt, I'll keep choosing you! (BG) Ти си цялият ми свят и ще те избера хиляди пъти, без колебание, без съмнение, ще продължа да те избирам! I love you! (BG) Обичам те!


4 Comments


anatoli.tsvetanov.marinov
Sep 17, 2022

В труден момент от общия Ви път спомнете си за преодолените перипетии,за да стигнете един до друг и това обещание.

Бъдете живи и здрави,като се Обичате значи сте и щастливи.

Like
Nik Marinoff
Nik Marinoff
Sep 18, 2022
Replying to

Благодаря!

Like

Guest
Sep 01, 2022

That is so sweet ☺️

Like
Nik Marinoff
Nik Marinoff
Sep 01, 2022
Replying to

Thank you!

Like
bottom of page