top of page

Off the Grid

Offline is the new luxury!


(BG) Офлайн е новият лукс!
"When you finally do something or go somewhere without posting a picture, then you made it!" (BG) „Когато най-накрая направиш нещо или отидеш някъде, без да публикуваш снимка, значи си успял!“

Where all disappeared?


At the end of the 90s an entire whole era ended marked by the tragedy of Lady Di ended. All the hype the media made about her life was devastating to her. She lost her privacy and with this she began losing control of her life. This became a major problem for the old money and royalty, and at the same time the audience interest the lives of the rich and famous continued to grow. (BG) В края на 90-те години приключи една цяла ера, белязана от трагедията на Лейди Ди. Целият шум, който медиите създадоха за живота й, беше разрушителен за самата нея. Тя загуби личното си пространство и с това започна да губи контрол и над живота си. Това се превърна в голям проблем за аристокрация и кралските особи, а в същото време интересът на публиката към живота на богатите и известните продължи да расте.


The "New Celebrities"...


The solution was simple, someone had to replace them, and so at the beginning of the millennium, we saw the first so-called "New Celebrities" people famous for being famous. This is 15 minutes of fame one day you wake up famous, and the next no one knows you and the so called "reality" TV shows produce hundreds of them every year. Temporary solution to a huge problem because they can't cope with the pressure under the spotlights for so long.


(BG) Решението беше просто, някой да трябваше да ги замени и така в началото на хилядолетието видяхме първите т. нар. „Нови знаменитости“ – хора, известни с това, че просто са известни. Това са 15 минути слава - един ден се събуждаш известен, а на другия никой не те познава и телевизионните "риалити" формати произвеждаха и произвеждат стотици от тях всяка година. Временно решение на огромен проблем, тъй като те не могат да се справят с напрежението под прожекторите толкова дълго.


The illusion!


With the development of the social network in the last decade, we see something even worse. The media have created jealous behavior over illusions.. some of you are envy of things, relationships and lifestyles that don't even exist! Nowadays, everyone can become famous, but this imaginary behind all the likes and comments are hundreds of dead souls.


(BG) С развитието на социалната мрежа през последното десетилетие виждаме нещо още по-лошо. Медиите създадоха ревниво поведение над илюзиите.. някои от вас завиждат за неща, взаимоотношения и начин на живот, които дори не съществуват! В днешно време всеки може да бъде известен, но това имагинерно — зад всички харесвания и коментари стоят стотици мъртви души.


What comes next?


"Well, I don't know". Meta's shares have decreased by 40% since the beginning of 2022, and that's a fact. All the violence, censorship and propaganda they spread is disgusting and repulsive. This had led many to choose real life over virtual reality. We may or may not see the end of social network, but hopefully more of us will choose the red pill over the blue one.


(BG) „Е, аз не зная“. Акциите на Мета намаляха с 40% от началото на 2022 г. и това е факт. Цялото насилие, цензура и пропаганда, които разпространяват, е отвратително и отблъскващо. Това накара мнозина да изберат реалния живот пред виртуалната реалност. Може би ще видим края на социалните мрежи или може би не, но да се надяваме, че повече от нас ще изберат червеното хапче пред синьото.Comments


bottom of page