top of page

Work and Travel (Part 2)

Job well done, now it's time to travel!


(BG) Добре свършена работа, сега е време за пътуване!Fabulous Las Vegas

Viva Las Vegas


Ever since I read the book "Le Syndicat Du Crime", I have been fascinated by the story behind the creation of this city. As a fan of Ocean's film trilogy and many more movies, a weekend in Las Vegas has somehow become a dream of mine! I remember that when we were landing I was able to recognize all the famous hotels on the Strip from the window.


(BG) Откакто прочетох книгата „Синдикатът на престъпниците“, бях очарован от историята, която лежи в основата за създаването на този град. Като фен на трилогия на Бандата на Оушън и много други филми, уикенд в Лас Вегас някак стана като моя мечта! Спомням си, че когато кацахме, успях да разпозная всички известни хотели на Стрипа от прозореца.


Once arrived in the Stratosphere, we checked-in and went to our room, it was mind blowing that we could order hookers from the TV straight to us. Without losing any time we got ready and went out for a dinner. The observation tower was free for guests and it was providing an amazing 360 degree view.


(BG) След като пристигнахме в Стратосферата, се регистрирахме и отидохме в стаята си, беше удивително, че можехме да поръчаме проститутки от телевизора направо при нас. Без да губим много време се приготвихме и излязохме на вечеря. Наблюдателната кула беше безплатна за гостите на хотела и предоставяше невероятна 360-градусова гледка.


"Winner winner chicken dinner!" (BG) „Печеля печеля пилешка вечеря!

The Las Vegas Strip took us to Bellagio and there we tried our luck, but as you know bank never lose. From the moment we left the casino in front of us revealed a view of the famous Bellagio's Fountains and their show was just beginning, and I remember this moment because I've got a goose bumps by seeing it.


(BG) Стрипът на Лас Вегас ни отведе до Беладжио и там опитахме късмета си, но както знаете банката никога не губи. От момента, в който напуснахме казиното пред нас се разкри гледка към известните фонтани на Беладжио и тяхното шоу тепърва започваше и си спомням този момент, защото настръхнах като го видях.


Hoover Dam

Grand Canyon Skywalk

On the next day we continue roaming through the Strip and the entire experience was surreal, it was like a movie. On Sunday we decided to visit Hoover Dam, which was like 20 minutes away and after that Grand Canyon Skywalk which was suppose to be 20 more minutes away, but since we missed the sign we almost reached LA.


(BG) На следващия ден продължаваме да се скитаме из Стрипа и цялото преживяване беше сюрреалистично, беше като на филм. В неделя решихме да посетим язовир Хувър, който беше на около 20 минути и след това Гранд Каньон Скайуолк, който трябваше да бъде на още 20 минути, но тъй като пропуснахме табелата, почти стигнахме до Ел Ей.


The Signature Room at the 95th

Chicago


After the long weekend in Vegas, it was time to catch the plane to our next destination. The Windy City, this was my fourth visit and it was already quite familiar to me. The downtown of Chicago is quite small and the two things that impressed me the most are Millennium Park and "The Signature Room at the 95th" restaurant, which I can highly recommend you.


(BG) След дългия уикенд във Вегас беше време да хванем самолета за следващата ни дестинация. Ветровият град, посещавах го за четвърти път и вече всичко ми беше доста познато. Центърът на Чикаго е сравнително малък и двете неща, които най-много ме впечатлиха са Милениум Парк и ресторант „Стаята За Подписи на 95-та“, които мога горещо да Ви препоръчам.


There are many things to do in Chicago, my first couple visits were the best, since I was able to spend some time with my uncle before he moved to Alaska. We had a ride with his motorcycle to Lincoln Park Zoo and we went to "Terrace 16" at Trump Tower for a drink. Also, there is also much history related to Chicago in the same book that this journey started with.


(BG) Има много неща за правене в Чикаго, но първите ми две посещения бяха най-добри, тъй като успях да прекарам известно време с чичо си, преди да се премести в Аляска. Повозихме се с мотоциклета му до зоологическа градина Линкълн парк и излязохме на бар в „Тераса 16“, Тръмп Тауър. Също така, има и много история, коята свързва Чикаго със същата книга, с която това пътешествие започна.留言


bottom of page