top of page

Freestyle ski setup

Freestyle skiing is a unique way to ski which opens up the potential for a lot of creativity on the mountain.


(BG) Фристайл ските са уникален начин за каране на ски, който разкрива потенциал за много творчество в планината.Freestyle Skier

If you already saw any of Candide Thovex movies, Jesper Tjäder in his Unrailistic series or Henrik Harlaut winning numerous X Games medals and you get inspired to switch to freestyle skiing, you came to the right place. This is how my journey began few years ago and I struggle finding all the information in one place, so after many researches and learning things the hard way, I would like to share what I learned.


(BG) Най-вероятно сте видяли някои от филмите на Кандид Товекс, Йеспер Тядер в неговите поредици Unrailistic или Хенрик Харлаут, който печели множество медали от X Games и вече сте се вдъхновили да преминете към фристайл ските, попаднахте на правилното място. Така започна моето търсене преди няколко години и доста се мъчех да получа цялата информация на едно място, след много търсене и научаване на нещата по трудния начин, сега бих искал да Ви споделя наученото.


Skis


I am assuming that you are far away from beginner skier, so I'll be more straightforward onwards. Freestyle unlike Freeride skis are twin tip with camber in the middle and based on your riding style we can differentiate three types:


(BG) Далеч съм от мисълта че сте начинаещ скиор, така че ще карам направо. Фристайл за разлика от фрирайд ските са туин тип с камбер по средата и въз основа на Вашия стил на каране можем да разграничим три вида:

  • Classic camber TT whips basically give you more control in high speed. (BG) Класически кабер ТТ ски основно Ви дават повече контрол при висока скорост.

  • Camber with tip rocker makes a more versatile skis and work well for all-mountain. (BG) Камбер с връх рокер прави ските по универсални и подходящи за ол-маунтин.

  • Camber with both tip and tail rocker are best soft and deeper snow conditions. (BG) Камбер с връх и опашка рокер са най-добри за мек и по-дълбок сняг.


Freestyle ski waist is between 80 and 95 mm, the length depends on your riding style:


(BG) Талията на фристайл ските е между 80 и 95 мм, дължината зависи от Вашия стил на каране:

Style

Lenght

FS

Your Height

Park and Pipe

- 5 cm

AM/FS

- 5 to - 10 cm

AM

+ 0 to - 10 cm

FS/FR

+ 5 to + 10 cm

Boots


Ski boots are very essential for your riding experience! First things first, these are not your Yeezy sneakers, they won't be comfortable! Freestyle boots usually have a lower flex and you are looking for flex index between 80 and 100. Softer boots, works better in parks while stiffer ones will give you more control on the slopes.


(BG) Ски обувките са много съществени за Вашето изживяване при спускане! Първо, това не са Вашите кецове Yeezy, няма да са комфортни! Фристайл обувките обикновено са с по-нисък флекс и търсете с флекс индекс между 80 и 100. По-гъвкавите обувки са по-подходящи за парковете, докато по-твърдите ще Ви осигурят повече контрол на пистите.


Mondopoint (a.k.a. Mondo) is the ski boots measurement system, which is basically the length of your foot in centimeters. Keep in mind that most manufactures, uses the same shell for the .0 size as well as the .5 size (e.g. 24.0 and 24.5) and the difference comes from the liner. Additionally, after several rides if you own a new boots, they will become slightly loose. I will recommend buying a half cm smaller size and with time it will become perfect fit for you.


(BG) Мондопойнт (известна още като Мондо) е система за измерване на ски обувките, която е остовно дължината на стъпалото Ви в сантиметри. Имайте предвид, че повечето производители използват една и съща обвивка за размера .0, както и за размера .5 (например 24.0 и 24.5) и разликата идва от вътрешния чорап. Освен това, след няколко карания, ако притежавате нови обувки, те ще се разхлабят леко. Ще Ви препоръчам да закупите с половин см по-малък размер, който с времето ще Ви пасне идеално.


Bindings


Now, you have a pair of skis and a pair of boots, it's time to connect them. Mounting your ski bindings exactly in the true center is recommended if you are planning riding switch and balancing on rails. For all-mountain style you are looking to position them 2–3 cm behind the true center of your skis.


(BG) Сега, имате чифт ски и чифт обувки, време е да ги свържете. Монтирането на Вашите автомати точно в истинския център се препоръчва, ако планирате да карате суич и да балансирате на релси. За ол-маунтин може да ги позиционирате 2–3 см зад истинския център на Вашите ски.


Poles


Last but not least are your poles, don't be picky, since they are all manufactured in the same factory in Italy, brand doesn't really matter. In order to get maximum benefit from your ski poles, I'll recommend to check the following size chart:


(BG) Не на последно място са Вашите щеки, не бъдете придирчиви, тъй като всички те се произвеждат в една и съща фабрика в Италия, марката няма особено значение. За да извлечете максимума от Вашите щеки, ще Ви препоръчам да прегледате следната таблица с размери:


Style — Length (cm)

Height

Park

All Mountain

Old School

5'

105

105

110

5'2

105

110

110

5'4

105

110

115

5'6

110

115

115

5'8

110

115

120

5'10

110

120

120

6'

115

120

125

6'2

115

125

130

6'4

115

125

135

Maintenance


Maintaining your skis in an appropriate service center is highly recommended. When you bring your whips for the first time for service, they need to mount your bindings, prepare the side walls and wax them. Based on your riding if there is no serious damage to the base, it is recommended to bring them for waxing every 3 to 5 rides.


(BG) Поддържането на Вашите ски в подходящ сервиз е силно препоръчително. Когато ги занесете за първи път на сервиз, те трябва да монтират автоматите Ви, да подготвят кантовете и да ги ваксират. В зависимост от Вашето каране, ако няма сериозни повреди на основата, се препоръчва да ги носите за вакса на всеки 3 до 5 карания.


My ski setup — I am 5'8 height and I am using HEAD Jon Olsson Pro TT whips 160 cm with bindings Marker Squire 11 mounted 2.5 cm behind the true center. My choice for boots are Salomon Ghost 100 FS mondo 24.0 and for ski poles I have a set of HEAD Multi S 110 cm.


(BG) Моят ски сет — Висок съм 175 см и използвам HEAD Jon Olsson Pro TT ски 160 см с автомати Marker Squire 11 монтирани 2.5 см зад истинския център. Изборът ми за обувки е Salomon Ghost 100 FS мондо 24.0 и за щеки имам чифт HEAD Multi S 110 см.bottom of page