top of page

Time Travel

Travel through space and time — concept that has been always fascinating for me. A concept which exists in grammar and allow us to define our life events:


(BG) Пътуване през пространството и времето — концепция, която винаги е била очарователна за мен. Концепция, която съществува в граматиката и ни позволява да дефинираме нашите житейски събития:Honda NM4 Vultus


Past


Learn from it! This period of time is gone, no longer existing and cannot be changed. Live in harmony with yourself by accepting the past and don't try to come back to change it, this is the worst mistake you can do. Analyze what you did wrong and what you did well to prepare for what comes next.


(BG) Учете се от него! Този период от време е изчезнал, вече не съществува и не може да бъде променен. Живейте в хармония със себе си, като приемете миналото и не се опитвайте да се върнете, за да го промените, това е най-лошата грешка, която можете да направите. Анализирайте какво сте направили грешно и какво сте направили правилно, за да се подготвите за това, което следва.


Future


By definition — a period following the moment of speaking or writing. Often, we question ourselves what the future will be and most likely it's unknown. This is the beauty of life, because God always has a plan for us, usually different from ours and usually better than we think. Prepare for it!


(BG) По дефиниция — период след момента на говорене или писане. Често се питаме какво ще бъде бъдещето и най-вероятно то е неизвестно. Това е красотата на живота, защото Бог винаги има план за нас, обикновено различен от нашия и обикновено по-добър, отколкото си мислим. Подгответе се за това!


Present


Some people live in the past and some live awaiting the future, which only creates them anxiety. The present is now, this is our gift, our happiness. Live in it! Always remember where you come from and always know where are you going to. Enjoy the current moment before it became too late.


(BG) Някои хора живеят в миналото, а други живеят в очакване на бъдещето, което само им създава безпокойство. Настоящето е сега, това е нашият дар, нашето щастие. Живейте в него! Винаги помнете откъде идвате и винаги знайте накъде отивате. Насладете се на настоящия момент, преди да е станало твърде късно.Comments


bottom of page