Search

Since this has been a highly requested topic I've decided to put some highlights on it. The emergency fund money it really depends on your standard and your lifestyle, but I'll try to estimate that sweet spot for the average middle-class man!


(BG) Тъй като това бе много желана тема, реших да хвърля малко светлина върху нея. Спешния фонд изцяло зависи от Вашия стандарт и начин на живот, но ще се опитам да намеря този баланс за човека от средната класа!


Emergency fund advice

Hard cold cash, baby!


Living in the digital era where most of your payments it depend on technology might sometimes put you in a very awkward situation. Once while I was waiting in the checkout line at the grocery store, they announced that card payments were temporarily suspended and I saw how like 30% of customers just left right away and I thought myself:


(BG) Животът в днешната дигиталната ера, където повечето плащания зависят от технологиите, понякога може да Ви постави в много неудобна ситуация. Веднъж на каса в хипермаркет обявиха че, преустановяват плащанията с карти и видях как около 30% от хората просто оставиха покупките си и напуснаха магазина, тогава се запитах:


"They took all the stuff off their shopping list and left, wasting their time?" (BG) „Всички те бяха приключили с покупките си и просто ги зарязаха, загубвайки времето си?“

Time is the most precious asset, unless you can buy someone else's time. Considering the most day-to-day situations, you might fall in, I would say that the best place for an adult would be 200$ divided over nine 20$ bills and four 5$ dollar bills. This will enable you to pay your bill at the restaurant, the shop, take a taxi and even rent a room at the hotel for the night. 100$ banknotes are not preferred for cash payments.


(BG) Времето е нашият най-ценният ресурс, освен ако не можете купите нечие време. Имайки предвид ежедневните ситуации, в които можете да попаднете, бих казал че за възрастен човек 200 лева са абсолютно достатъчни, за да платите сметката си в ресторанта, магазина, да вземете такси и дори да си наемете стая в хотел за през нощта. Банкноти от по 100 лева не са предпочитани за плащания в брой, затова препоръчвам те да бъдат разделени на девет банкноти от по 20 лева и четири от по 5 лева.


The perfect amount of pocket money for the teenager would be 38$ divided on one 20$ note, a 10$ note, a 5$ note and the rest on 1$ notes. The point here is to be able to create nearly any amount of 1$ to 38$. Have you been at a café with your classmates, trying to pay your share of the bill, I remember this nightmare always one or two were fucked up. The amount of 38$ would be sufficient to pay for your coffee and also allow you take a taxi to any point of the city.


(BG) Перфектната сума джобни за тийнейджър би била 38 лева, разделени на една банкнота от 20 лева, банкнота от 10 лева, банкнота от 5 лева и останалата част от монети от по 1 лев. Идеята тук е да можете да създадете почти всяка сума от 1 лев до 38 лева. Били ли сте в кафене със съучениците си, опитвайки се да платите своя дял от сметката? Помня този кошмар — винаги един или двама бяха прецакани. Сумата от 38 лева би била достатъчна, за да платите за кафето си и също така ще Ви позволи да вземете такси до всяка точка на града.


Emergency Fund


This is money that you set aside for a rainy day. If you want to reduce inflation loses, you can go a step further and invest them, in a low-risk investments I would recommend those which allows quick access to them. When I travel abroad I also prefer to have access to them, just in case. Based on your age I've divided four groups and how much you need to save per month at a certain age:


(BG) Бели пари, за черни дни. Ако искате да намалите загубите от инфлацията, можете да отидете една крачка по-напред и да ги инвестирате в нискорискови инвестиции — бих препоръчал тези, които позволяват бърз достъп до тях. Когато пътувам в чужбина, предпочитам да имам достъп до тези средства, просто за всеки случай. Въз основа на възрастта, разделих в четири групи сумата, която би трябвало да можете заделяте месечно на определена възраст:


Age Group

​Monthly Savings

25 34

56$

35 44

100$

45 54

112$

55 64

100$


This should be enough to cover your medical bill, home repair or loss of income. Never is too late to start to save up, so my advice is if you want to build such fund don't stress too much and just start from your current age. For those who are living in Europe I'll recommend the same amount but in EUR and since I live in Bulgaria, based on the standard I can say that the same amount in BGN would be satisfying.


(BG) Натрупаната сума ще бъде достатъчна, за да покрие спешна медицинска помощ, ремонт на дома или спад в доходите, когато е необходимо. Никога не е късно да започнете да заделяте, затова съвет ми е, ако искате да изградите такъв фонд — не се стресирайте прекалено много и просто започнете от сегашната Ви възрастова група. За тези, които живеят в Европа, ще препоръчам същата сума, но в евро и и тъй като живея в България, на базата на стандарта мога да кажа, че същата сума в лева би била задоволителна.These are the priorities that lead me in life!


(BG) Това са приоритетите, които ме водят в живота!Top 5 priorities

Mental and physical health


Respect yourself first! Self-care is not selfish and I will express my logic in the following sentences. Being mentally and physically healthy helps me with the relationship with my partner, kids (future ones), family, colleagues and friends. Can you picture it now? I had experience both mental and physical issues, and this can seriously break you down! Nobody owes you anything, so find time in bettering yourself. Change comes from inside!


(BG) Уважавайте първо себе си! Грижата за себе си не е егоистична и ще изразя логиката си в следващите изречения. Да бъда психически и физически здрав помага в отношенията с моята съпруга, деца (бъдещи), семейство, колеги и приятели. Можете ли да си го представите сега? Имах опит както с психически, така и с физически проблеми и това може сериозно да ви разбие! Никой не ви дължи нищо, така че намерете време да се усъвършенствате. Промяната идва отвътре!


Healthy relationship


Choosing the right partner can make you fly and vice versa toxic relationship can put you down. I know both feelings, so if you are not able to find the right one turn to yourself and the right one will find you!


(BG) Изборът на подходящ партньор може да ви накара да летите и обратно — токсичните отношения могат да ви потиснат. Познавам и двете чувства, така че ако не можете да откриете правилния човек, обърнете се към себе си и той ще намери вас!


"It is better to be alone, than to be in bad company." (BG) „По-добре сам, отколкото в лоша компания.“

Quality time with family


I love to spend time with the ones who loves me unconditionally, they are ready to give a piece of themselves for me! It feels very nice to spend some quality time with them and have a gathering. They are giving their best to raise you and give you a knowledge, so this deserves some respect!


(BG) Обичам да прекарвам време с любимите ми хора, тези които също ме обичат безусловно, те са готови да дадат част от себе си за мен! Те дават всичко от себе си, за да ви съветват, и да ви споделят от опита и знанията си, така че това заслужава известно уважение!


Career


Money comes and goes, and I know this the best! I worked in financial company for couple years and we were partnering with them for the last several ones. I had the opportunity to work with, very successful people and I learned a lot from them. The gain knowledge during my career helps me to achieve the goals and the ideas now.


(BG) Парите идват и си отиват и аз знам това най-добре! Работих във финансова компания две години и си партнирахме с тях през последните няколко. Имах възможността да работя с много успешни хора и научих много от тях. Натрупаните знания по време на кариерата ми ми помагат да постигна целите и идеите сега.


Socializing with friends


Socializing with my friends and have some fun together is one of the best things in the world. Having a good laugh always brings me joy! Very big thanks to the ones that were been with me for the last decades. You are the best!


(BG) Общуването с приятели и забавлението е едно от най-хубавите неща в света. Добрият смях винаги ми носи радост! Много благодаря на тези, които са с мен през последните години. Вие сте най-добрите!Known as for its crystalline waters with beautiful shades of blue, swaying palm trees, and sparkling white sand under the limitless blue skies.


(BG) Известни със своите кристални води с красиви нюанси на синьо, люлеещи се палми и искрящ бял пясък под безкрайното синьо небе.Travel to Huraa, Maldives

On My Way


My trip started from Sofia, Bulgaria with receiving a negative PCR test result and boarding on the airplane. On my way to Maldives I had overnight layover in Dubai, which I used to submit my online health declaration form. I took a screenshot of the QR code and I was ready. Wearing mask in the airplane and in the airport weren't so strict, so I could relax without it whenever people are not around.


(BG) Пътуването ми започна от София с получаване на отрицателен резултат от PCR тест. На път към Малдиви имах престой една цяла нощ на летището в Дубай и използвах времето, за да попълня онлайн формуляра към здравната декларация, съгласно изискванията на малдивското правителство за получаване на QR код, с който да вляза в страната. Носенето на маска в самолета и на летището не бе строго задължително, така че имах възможност да се отпусна без нея когато нямаше хора наоколо.


Huraa


My friend Iren recommended me Huraa island and Sea Shine guest house which I can recommend to you now. After the guys took us from the airport and bring us to the island the owner itself welcomed us personally and took us for a tour. I went there to meet a very important person for me which I will reveal in my future posts.


(BG) Моята приятелката Ирен ми препоръча остров Хураа и къщата за гости Sea Shine, която сега мога да ви препоръчам и на Вас. След като момчетата ни взеха от летището и ни закараха на острова, самият собственик ни посрещна лично и ни заведе на обиколка. Отидох там, за да се срещна с много важен за мен човек, който ще разкрия в следващите си публикации.


Huraa is a small native island, not very popular among tourists and we experienced more of the Maldivian lifestyle. The island is populated with a little over a thousand people, but it doesn't feel like it. Unfortunately I couldn't get used to the left driving side for the entire stay, which led me to some funny situations.


(BG) Хураа е малък местен остров, който не е особено популярен сред туристите и ние имахме възможността да опознаем начина на живот на местните жители. Островът е населен с малко над хиляда души, но това не пречеше да се чувстваме доста уединени. За съжаление не успях да свикна с движението отляво през целия ни престой, което доведе до някои комични ситуации.


Is this for real.. or not?


Since we were two of the ten tourists by that time on the island, our experience couldn't be more better. During the entire stay the beach was like reserved for us only. We were had dinner in the near by restaurant "The Harbor" and our friend Wiz treated us with special care, his dishes were superb. We tried the whole menu, but the sizzling beef was our favorite. Our breakfast were provided by our guest house and our friend Asif take care of it everyday.


(BG) Тъй като бяхме двама от десетте туристи на острова по това време, нашето преживяване не можеше да бъде по-добро. През целия ни престой плажът беше като че ли запазен само за нас. Вечеряхме в близкия ресторант „The Harbour“ и нашият приятел Уиз се отнасяше с особено внимание, а неговите ястия бяха превъзходни. Опитахме цялото меню, но цвърчащото говеждо ни беше любимо. Закуската бе включена в резервацията на къщата за гости и Асиф се грижише ежедневно за нея.


We received as a compliment water safari with the owner and bicycles for the entire stay, which was the ultimate transportation on the island. Due to the pandemic we couldn't hop on other islands, but this is a reason to come back again in the nearby future! You can take a sneak peek of the highlights from our journey:


(BG) Като комплимент получихме водно сафари със собственика на къщата и велосипеди за времето на целия ни престой, което беше възможно най-добрия начин за придвижване на острова. Заради пандемичната обстановка не успяхме да посетим други острови, но това е една добра причина да се върнем отново! Можете да надникнете към акцентите от нашето пътуване: