top of page
Search


Regardless of whether you ask them, rarely you will receive a clear answer. She expects from you to read her mind, so sometimes when she is mad at you, it's just because you haven't read it right. I've been lucky to receive the answer of this well-kept secret. They truly need to feel like a lady. Ladies should be supported and they need three sorts of help which I will partake in the following:


(BG) Дори да я попитате, надали ще получите ясен отговор. Тя очаква от Вас да прочетете мислите и, така че понякога, когато Ви е ядосана, това е просто защото не сте я разбрали. Имах късмета да получа отговора на тази добре пазена тайна. Независимо какво казват на първо място те искат да се чувстват като дами, а дамите трябва да бъдат уважавани. Те очакват от Вас три неща, които аз ще разясня по-надолу:

Financial support


If you are being able to give her 30% of your earnings, this will buy you some respect. I was doubtful to this theory, but looking back in time this is how it started from the very beginning. We are going out to hunt and we bring back what we are being able to find or catch. Does it sound familiar? Hell yeah, cash is today's equivalent of this. By financing her, you will be stimulated to progress and even earn more, surprisingly yet this works like some wonder!


(BG) Ако й отделите 30% от приходите си, това ще Ви спечели малко уважение. Имах съмнение в тази теория, но ако погледнем назад във времето, всъщност така сме започнали от самото начало. Излизайки на лов и връщайки се с това, с което можем да намерим или хванем. Звучи ли Ви познато? За бога, да! Парите са днешният еквивалент. Изненадващо е как започва да им се отразява и как това рефлектира обратно къв Вас!


Emotional needs


Being a social animal we actually both need it. We need to be emotionally connected to each other. Sharing our thoughts, fears and happiness to one another, makes an exceptionally solid connection between you and your cherished one. This is a real game changer for your relationship, so don't underestimate it! In the event that you can’t give this to her, she will attempt to discover it with another person.


(BG) Като социални животни, всъщност и двамата се нуждаем от тях. Емоционалната връзка извисява взаимоотношенията Ви на нови висоти. Споделяйки нашите мисли, страхове и щастие един с друг, прави изключително стабилна връзката, така че не го подценявайте! В случай, че не и отделяте достатъчно внимание, тя ще се започне го търси при някой друг.


Intimacy


Unless you are in an open relationship, don't cheat on her. Don't rush! If you are unsure what she likes and wants under the sheets simply just ask her. What you watch in the movies need preparation and if you are inexperienced, it might be harmful for her. Build a trust between each other first, this will open unlimited horizons in the future for you and her, and every time will be better than the previous one, even after many years!


(BG) Освен ако не сте в отворена връзка, не изневерявайте. Не бързайте! Ако не сте сигурни какво харесва под чаршафите, просто я попитайте. Това, което гледате във филмите, се нуждае от подготовка и ако нямате опит, може да и навреди. Изградете взаимно доверие и за Вас ще се отворят неограничени хоризонти. Всеки път ще надрграждате Вашите интимни взаимоотношения, дори и след много години!Since this has been a highly requested topic I've decided to put some highlights on it. The emergency fund money it really depends on your standard and your lifestyle, but I'll try to estimate that sweet spot for the average middle-class man!


(BG) Тъй като това бе много желана тема, реших да хвърля малко светлина върху нея. Спешния фонд изцяло зависи от Вашия стандарт и начин на живот, но ще се опитам да намеря този баланс за човека от средната класа!


Emergency fund advice

Hard cold cash, baby!


Living in the digital era where most of your payments it depend on technology might sometimes put you in a very awkward situation. Once while I was waiting in the checkout line at the grocery store, they announced that card payments were temporarily suspended and I saw how like 30% of customers just left right away and I thought myself:


(BG) Животът в днешната дигиталната ера, където повечето плащания зависят от технологиите, понякога може да Ви постави в много неудобна ситуация. Веднъж на каса в хипермаркет обявиха че, преустановяват плащанията с карти и видях как около 30% от хората просто оставиха покупките си и напуснаха магазина, тогава се запитах:


"They took all the stuff off their shopping list and left, wasting their time?" (BG) „Всички те бяха приключили с покупките си и просто ги зарязаха, загубвайки времето си?“

Time is the most precious asset, unless you can buy someone else's time. Considering the most day-to-day situations, you might fall in, I would say that the best place for an adult would be 200 divided over nine 20 bills and four 5 euro bills. This will enable you to pay your bill at the restaurant, the shop, take a taxi and even rent a room at the hotel for the night. 100 banknotes are not preferred for cash payments.


(BG) Времето е нашият най-ценният ресурс, освен ако не можете купите нечие време. Имайки предвид ежедневните ситуации, в които можете да попаднете, бих казал че за възрастен човек 200 евро са абсолютно достатъчни, за да платите сметката си в ресторанта, магазина, да вземете такси и дори да си наемете стая в хотел за през нощта. Банкноти от по 100 евро не са предпочитани за плащания в брой, затова препоръчвам те да бъдат разделени на девет банкноти от по 20 евро и четири от по 5 евро.


The perfect amount of pocket money for the teenager would be 38 divided on one 20 note, a 10 note, a 5 note and the rest on 1 coins. The point here is to be able to create nearly any amount of 1 to 38. Have you been at a café with your classmates, trying to pay your share of the bill, I remember this nightmare always one or two were fucked up. The amount of 38 would be sufficient to pay for your coffee and also allow you take a taxi to any point of the city.


(BG) Перфектната сума джобни за тийнейджър би била 38 евро, разделени на една банкнота от 20 евро, банкнота от 10 евро, банкнота от 5 евро и останалата част от монети от по 1 евро. Идеята тук е да можете да създадете почти всяка сума от 1 евро до 38 евро. Били ли сте в кафене със съучениците си, опитвайки се да платите своя дял от сметката? Помня този кошмар — винаги един или двама бяха прецакани. Сумата от 38 евро би била достатъчна, за да платите за кафето си и също така ще Ви позволи да вземете такси до всяка точка на града.


Emergency Fund


This is money that you set aside for a rainy day. If you want to reduce inflation loses, you can go a step further and invest them, in a low-risk investments I would recommend those which allows quick access to them. When I travel abroad I also prefer to have access to them, just in case. Based on your age I've divided four groups and how much you need to save per month at a certain age:


(BG) Бели пари, за черни дни. Ако искате да намалите загубите от инфлацията, можете да отидете една крачка по-напред и да ги инвестирате в нискорискови инвестиции — бих препоръчал тези, които позволяват бърз достъп до тях. Когато пътувам в чужбина, предпочитам да имам достъп до тези средства, просто за всеки случай. Въз основа на възрастта, разделих в четири групи сумата, която би трябвало да можете заделяте месечно на определена възраст:


Age Group

​Monthly Savings

25 34

56

35 44

100

45 54

112

55 64

100


This should be enough to cover your medical bill, home repair or loss of income. Never is too late to start to save up, so my advice is if you want to build such fund don't stress too much and just start from your current age. For those who are living in USA I'll recommend the same amount but in USD and since I live in Bulgaria, based on the standard I can say that the same amount in BGN would be satisfying.


(BG) Натрупаната сума ще бъде достатъчна, за да покрие спешна медицинска помощ, ремонт на дома или спад в доходите, когато е необходимо. Никога не е късно да започнете да заделяте, затова съвет ми е, ако искате да изградите такъв фонд — не се стресирайте прекалено много и просто започнете от сегашната Ви възрастова група. За тези, които живеят в САЩ, ще препоръчам същата сума, но в долари и тъй като живея в България, на базата на стандарта мога да кажа, че същата сума в лева би била задоволителна.These are the priorities that lead me in life!


(BG) Това са приоритетите, които ме водят в живота!Top 5 priorities

Mental and physical health


Respect yourself first! Self-care is not selfish and I will express my logic in the following sentences. Being mentally and physically healthy helps me with the relationship with my partner, kids (future ones), family, colleagues and friends. Can you picture it now? I had experience both mental and physical issues, and this can seriously break you down! Nobody owes you anything, so find time in bettering yourself. Change comes from inside!


(BG) Уважавайте първо себе си! Грижата за себе си не е егоистична и ще изразя логиката си в следващите изречения. Да бъда психически и физически здрав помага в отношенията с моята съпруга, деца (бъдещи), семейство, колеги и приятели. Можете ли да си го представите сега? Имах опит както с психически, така и с физически проблеми и това може сериозно да ви разбие! Никой не ви дължи нищо, така че намерете време да се усъвършенствате. Промяната идва отвътре!


Healthy relationship


Choosing the right partner can make you fly and vice versa toxic relationship can put you down. I know both feelings, so if you are not able to find the right one turn to yourself and the right one will find you!


(BG) Изборът на подходящ партньор може да ви накара да летите и обратно — токсичните отношения могат да ви потиснат. Познавам и двете чувства, така че ако не можете да откриете правилния човек, обърнете се към себе си и той ще намери вас!


"It is better to be alone, than to be in bad company." (BG) „По-добре сам, отколкото в лоша компания.“

Quality time with family


I love to spend time with the ones who loves me unconditionally, they are ready to give a piece of themselves for me! It feels very nice to spend some quality time with them and have a gathering. They are giving their best to raise you and give you a knowledge, so this deserves some respect!


(BG) Обичам да прекарвам време с любимите ми хора, тези които също ме обичат безусловно, те са готови да дадат част от себе си за мен! Те дават всичко от себе си, за да ви съветват, и да ви споделят от опита и знанията си, така че това заслужава известно уважение!


Career


Money comes and goes, and I know this the best! I worked in financial company for couple years and we were partnering with them for the last several ones. I had the opportunity to work with, very successful people and I learned a lot from them. The gain knowledge during my career helps me to achieve the goals and the ideas now.


(BG) Парите идват и си отиват и аз знам това най-добре! Работих във финансова компания две години и си партнирахме с тях през последните няколко. Имах възможността да работя с много успешни хора и научих много от тях. Натрупаните знания по време на кариерата ми ми помагат да постигна целите и идеите сега.


Socializing with friends


Socializing with my friends and have some fun together is one of the best things in the world. Having a good laugh always brings me joy! Very big thanks to the ones that were been with me for the last decades. You are the best!


(BG) Общуването с приятели и забавлението е едно от най-хубавите неща в света. Добрият смях винаги ми носи радост! Много благодаря на тези, които са с мен през последните години. Вие сте най-добрите!bottom of page